Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Akutvård under ambulansfärd: Naturalistiska data från simulerade typsituationer vid körning på testbana

Målen för detta projekt var att undersöka det aktuella kunskapsläget om akutsjukvård under ambulansfärd samt att samla in naturalistiska fordonsdynamiska data samt beteendedata vid olika simulerade utryckningsscenarier.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Resultaten och insamlade data behövs för att framöver kunna utforma realistiska och prototypiska körscenarier med tillhörande vårduppgifter för användning i ambulanssimulatorförsök och träning av ambulanspersonal. För att uppnå målen genomfördes tre delstudier: en litteraturstudie, en workshop och ett fältexperiment på testbana.

Av litteraturstudien framgick det att den tidigare forskningen främst studerat kvaliteten av HLR under transporter. Det framgick tydligt att det är svårt att utföra HLR med hög kvalitet under transport, trots att studierna skilde sig mycket åt i väsentliga avseenden. Några studier har undersökt orsakerna till varför det är svårt att utföra HLR med god kvalitet och faktorer relaterade till transportförfarandet, fordonstyp och vårdutrymmets design har identifierats.

Under workshopen identifierades ett flertal vårdinterventioner som svåra att genomföra under transport och de ansågs generellt som svårare att genomföra under transport i ambulansen än annars (t.ex. på sjukhus). Det framkom också en del faktorer som ansågs påverka vårdinterventionerna under transport. Dessa påverkande faktorer kunde delas in i kategorierna rörelserelaterade, designrela­terade, vägbanans status och samarbete. Flertalet av dessa faktorer överensstämmer med de faktorer som rapporterats i litteraturstudien.

Under fältexperimentet på testbana rapporterade deltagarna ökad arbetsbelastning och ökad svårighet i att utföra vårdinterventionerna allt eftersom transporten bestod av fler och hårdare hastighets­för­änd­ringar och kurvtagningar. Med ökad svårighetsgrad ökade även förekomsten av rörelserelaterade faktorer, vilket var den kategori som ansågs påverka utförandet av interventionerna i störst utsträckning.

Slutsatserna är som följer. Många vårdinterventioner, inte bara HLR, är svåra att utföra under transport. Orsakerna till svårigheterna som uppstår under transport kan hänföras till hur ambulansen rör sig, hur vårdutrymmet är designat, hur vägbanan är beskaffad, och hur samarbetet mellan föraren och den som vårdar patienten fungerar. Rörelserelaterade orsaker ter sig proportionerliga mot svårigheterna att utföra vårdinterventioner – men alla vårdinterventioner påverkas inte på samma sätt och i samma utsträckning, vilket bör studeras vidare.

 

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport Akutvård under ambulansfärd: Naturalistiska data från simulerade typsituationer vid körning på testbana (pdf-fil, 1,5 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2017/94373”Akutvård under ambulansfärd: Naturalistiska data från simulerade typsituationer vid körning på testbana.

Projektet slutrapporterades september 2018.