Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Äldre fotgängares samspel med cyklister – inte enbart en fråga om (o)trygghet

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Denna studie syftar till att studera äldre fotgängares inblandning i incidenter och kollisionsolyckor med cyklister. I studien undersöks också äldre fotgängares mobilitets- och riskkompensatoriska strategier för att hantera upplevd otrygghet kopplat till samspelet med cyklister. Därutöver undersöks om utformningen av gång- och cykelmiljön påverkar samspelet mellan äldre fotgängare och cyklister. Målet är att bidra till ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister.

Metoder som tillämpats är litteraturstudier, olycks- och skadeanalys med hjälp av STRADA, analys av enkätsvar från FOI-projektet "Planering och utformning för ökad fotgängare" samt förföljelsestudier av fotgängare på fem gång- och cykelstråk i Malmö och Lund. Förföljelsestudier och analys fokuseras på äldre fotgängare i åldern 65-84 år i jämförelse med yngre vuxna i åldern 25-44 år.

Analys och syntes av resultat från studiens olika moment visar sammantaget följande om äldre fotgängares samspel med cyklister:

 • Cyklister upplevs öka otrygghet och säkerhetsrisk för äldre fotgängare
 • Äldre och yngre beter sig olika som fotgängare, där äldre fotgängares beteende speglar deras större oro för olyckor; de håller sig till gångytan, har större fokus på underlaget, stannar till under sin gångtur och söker ögonkontakt med cyklisten i högre grad än yngre vuxna.
 • De äldre fotgängarnas beteenden innebär att de kompenserar för eventuella brister i syn och hörsel, för att i tid upptäcka och hantera cyklister på delade ytor.
 • Det kompensatoriska beteendet hos äldre fotgängare jämfört med yngre vuxna innebär att gångturerna troligtvis är förknippade med en högre mental belastning.
 • Äldre fotgängare och andra vuxna fotgängare är inblandade i interaktioner med cyklister i samma utsträckning, men de äldres interaktioner sker i högre grad där det saknas linje som åtskiljer gång- och cykelbana.
 • Äldre fotgängare avvärjer interaktionerna i högre grad, medan yngre vuxna överlåter åt cyklisterna att avvärja en eventuell kollision.
 • De äldre fotgängarnas mobilitet begränsas av cyklister, där uppskattningsvis fyra av fem resor till fots blir av, dvs. att om äldre fotgängare inte hade undvikit att gå pga. cyklister skulle de gå 25 % mer.
 • Få fotgängare skadas i kollision med cyklist, ca 1 % av de skadade.
 • Äldre fotgängare skadar sig fyra gånger så ofta i olyckor med cyklister utifrån deras exponering jämfört med andra vuxna fotgängare.
 • Äldre fotgängare skadas allvarligare.
 • Antalet äldre skadade fotgängare hade varit större om de inte undvikit att gå på grund av cyklister.
 • Äldre fotgängares större otrygghet med cyklister och beteende (att de oftare håller sig till gångytan och har större fokus på underlaget) innebär att tydlig separering och jämn, halkfri gångyta spelar roll för gruppens trafiksäkerhet, trygghet och mobilitet.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapporten i sin helhet
Äldre fotgängares samspel med cyklister – inte enbart en fråga om (o)trygghet (pdf-fil, öppnas i nytt fönster, 2 MB)

Kontaktperson: Trivector Traffic AB, Lund, Katarina Evanth, e-post katarina.evanth@trivector.se tel 010-456 56 12.

Trafikverkets beteckning: TRV 2014/76898 "Äldre fotgängares samspel med cyklister"

Projektet har utförts under vintern 2014 tom sommaren 2016. Projektet slutrapporterades augusti 2016.