Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I vilken utsträckning leder cykelolyckor till sjukskrivning och sjuk- eller aktivitetsersättning?

Projekt som har undersökt hur vanligt det är att cykelolyckor leder till så allvarliga skador att den skadade blir sjukskriven, långtidssjukskriven eller får sjuk- eller aktivitetsersättning. Vi har även tittat på om det skiljer sig mellan olika grupper.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Cykling har ökat under senare år, även om det i stort är positivt skadas nu fler personer i cykelolyckor än i bilolyckor i svenska tätorter. Mer kunskap behövs om sådana skador, om vilka som skadas och om konsekvenserna av skadorna. Sådan kunskap behövs för att kunna genomföra riktade preventiva åtgärder.

Detta tvärvetenskapliga projekt har genomförts i syfte att få en bredare och djupare kunskap om hur vanligt det är att cykelolyckor leder till så allvarliga skador att den skadade blir sjukskriven, långtidssjukskriven eller får sjuk- eller aktivitetsersättning, samt om detta skiljer sig åt uppdelat på ålder, kön, olyckstyp, diagnos med mera. Projektet sker i samarbete mellan Karolinska Institutet, Folksam och Göteborgs Universitet/Chalmers tekniska högskola.

Data från flera rikstäckande register användes; Socialstyrelsens Patientregister (öppen- och slutenvård), Dödsorsaksregistret, SCB:s Lisa register och Försäkringskassans MiDASregister.

Två populationsbaserade studier har genonförts och inkluderar de personer i arbetsföra åldrar (16–64 år) som sökt vård, antingen specialiserad öppenvård eller via inläggning på sjukhus, för en ny cykelolycka.

I den första delstudien inkluderas samtliga de 7 643 personer i arbetsför ålder som fått sådan specialiserad vård på grund av en ny cykelolycka under 2010. Vi fann att 18 % av dem fick en ny sjukskrivning i samband med olyckan, och att frakturer var den vanligaste skadan bland dem med sådan ny sjukskrivning. Dessutom fann vi att 10 % redan vid olyckstillfället var sjukskrivna eller hade sjuk- eller aktivitetsersättning.

I den andra delstudien inkluderas samtliga de 22 045 personer i arbetsför ålder som under de tre åren 2009–2011 haft specialiserad sjukvård i samband med en ny cykelolycka och som då inte redan var sjukskrivna eller hade sjuk- eller aktivitetsersättning. Tjugo procent fick en ny sjukskrivning i samband med olyckan; för 5 % av dem blev sjukskrivningsfallet 180 dagar eller längre. Sjukskrivning var något vanligare för kvinnor än män, 23 % av kvinnorna jämfört med 18 % av männen blev sjukskrivna. Även i de långa sjukskrivningsfallen var frakturer en vanligt förekommande skada, liksom hjärn- och ryggmärgsskadediagnoser.

Slutsatser: Bland de olika typerna av skador i samband med en cykelolycka var frakturer, framför allt skador på skuldra/överarm och på ben vanliga och ledde också i många fall till långa sjukskrivningar. Personer som drabbades av huvudskador fick vanligen längst sjukfrånvaro. Här skulle användning av cykelhjälm inte endast betydligt kunna minska risken för allvarlig skada utan även för långvarig sjukfrånvaro. Skador av axlar, armar och ben, kroppsdelar som fortfarande är oskyddade vid cykling och där det idag inte finns några riktade preventiva åtgärder, kräver ytterligare fokus.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

För kontaktuppgifter, se under Kontakta oss.

Projektet utfördes under våren 2015 till och med hösten 2016. Projektet slutrapporterades december 2016. Trafikverkets beteckning: TRV 2014/77216 " I vilken utsträckning leder cykelolyckor till sjukskrivning och sjuk- eller aktivitetsersättning?"

Slutrapport: I vilken utsträckning leder cykelolyckor till sjukskrivning och sjuk- eller aktivitetsersättning? TRV 2014/77216 (pdf-fil, 66 kB)