Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Safety in Numbers – minskar risken för olyckor med fler cyklister? En litteraturstudie

Litteraturstudien kartlägger internationell forskning och dokument rörande Safety in Numbers (SIN).

Informationsinsamling har gjorts via sökmotorer på internet samt baserat på tips från trafiksäkerhetsforskare och andra personer inom cykelsäkerhet och trafiksäkerhet.

Studiens ämnar klargöra SIN:s ursprung, konceptets användningsområden idag, möjliga bakomliggande faktorer samt kritik mot konceptet. Syftet är således att höja kunskapsläget i frågan för att skapa en bättre grund för den fortsatta utvecklingen av trafiksäkerhetsåtgärder för ökad cykling.

Kortfattat innebär teorin om SIN att ju fler utövare, av till exempel cykling, desto säkrare blir det per utövare. Alltså ett icke-linjärt förhållande mellan risk för kollision och antal utövare. På vilken nivå (nationell-, regional-, stads-, eller korsningsnivå) förhållandet kan påvisas, om det finns en tidsfördröjning och om förhållandet gäller endast risk för kollision med motorfordon eller även singelolyckor är några frågor som berörs i studien. Det klarläggs även vilken typ av data som används och som krävs för att göra SIN-analyser.

Litteraturöversikten pekar på att många forskare påvisat ett icke-linjärt förhållande mellan risk för kollision och antal utövare, detta i olika länder och på olika nivåer. Analyser baseras oftast på statistiskt underlag som andel cykling över tid och olycksstatistik över tid.

En fortgående diskussion bland de flesta forskarna är vilka möjliga bakomliggande faktorer som påverkar SIN. De mest förekommande handlar om att ett ökat antal cyklister innebär att deras synlighet ökar vilket menas öka deras säkerhet då andra trafikanter blir mer uppmärksammade och ändrar sitt beteende. Andra förklaringar är till exempel att ju fler cyklister det blir, desto fler motorister är emellanåt cyklister själva vilket leder till ökad förståelse i trafiken och således också högre säkerhet. Andra forskare menar att infrastrukturen är avgörande för säkerheten och för cyklingens attraktivitet, men även hjälmtvång samt lagar och regler pekas ut som möjliga faktorer. Konsensus är dock att olika faktorers faktiska påverkan på SIN är högst oklar.

Kritik mot SIN riktas mot att förhållandet främst är en statistisk slutsats samt avsaknaden av kunskap om kausala förhållanden. Det är också många som menar att SIN i sig inte kan vara ledande i trafiksäkerhetsarbete då allt för stort ansvar läggs på individerna själva och att infrastrukturens -, och lagars påverkan kan komma i skymundan.

Slutsatsen är att SIN är ett viktigt koncept att känna till och som pekar på att ökad cykling inte leder till proportionerlig ökning i risk för kollision eller olycka per cyklist. Dock är inte säkert att det totala antalet olyckor minskar eller vilka bakomliggande faktorer som påverkar dels cyklisters säkerhet, dels cykelvolymer, vilket gör det viktigt att SIN inte är det enda verktyg, eller den enda förståelsen kring förhållanden mellan risk för olycka och antal utövare i trafiken.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport - Safety In Numbers - minskar risken för olyckor med fler cyklister? En litteraturstudie (pdf-fil, 4 MB, öppnas i nytt fönster)

Sammanfattning - Safety In Numbers - minskar risken för olyckor med fler cyklister? En litteraturstudie (pdf-fil, 74 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Martin Forsberg Koucky & Partners, Kastellgatan 1, 413 07 Göteborg,

031-80 80 52, martin.forsberg@koucky.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2014/77281 "Safety in numbers – minskar risken för olyckor med fler cyklister? En litteraturstudie".

Projektet beviljades hösten 2014 och slutrapporterades juni 2015.