Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Simulatorbaserad metod för mätning av individers körförmåga

Ett projekt där VTI utvecklat en metod för bedömning av körförmågan hos individer med synfältsbortfall. Metoden är en hjälp i bedömningen av om personen ska få behålla sitt B-körkort trots sin synnedsättning.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

VTI har utvecklat en metod för bedömning av körförmågan hos individer med synfältsbortfall. Denna metod används nu skarpt, det vill säga individer med synfältsbortfall kan komma till VTI och genomgå en testning. Det testprotokoll som individen erhåller kan användas i det underlag som Transportstyrelsen begär in vid en dispensansökan. Testprotokollen har utvecklats i nära samverkan med Transportstyrelsen.

Det ska dock tilläggas att enheten för Förarprov vid Trafikverket också är högst involverade vid varje bedömning av en testning.

Projektet växte fram i en dialog mellan VTI och ansvariga personer på Transportstyrelsen (bland annat chefsläkaren) och ögonläkare Bertil Lindblom, Professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet. Projektet har finansierats av flera parter; Transportstyrelsen, VTI, Skyltfonden och De Blindas Vänner.

Bakgrunden till projektet är att individer som inte uppfyller de medicinska kraven enligt EU-direktiv 2006/126/EG kan få körkortet indraget. Enkelt och kortfattat innebär detta direktiv att individen ska ha ett synfält som är 40x120 grader stort, binokulärt. Transportstyrelsen var därför intresserad av att utveckla en metod som kunde användas för att bedöma om en individ med konstaterat synfältsbortfall kan kompensera för bortfallet. Valet av en simulatorbaserad metod grundar sig på att i en simulator kan händelser av olika karaktär kontrolleras och systematiseras på ett tillförlitligt sätt. Varje enskild individ får samma uppgift att utföra och hur hen kör är inte beroende på vilka situationer som inträffar av slumpen, tid på dygnet, vädret, eller någon annan okontrollerbar faktor som försvårar alla former av jämförelser och bedömningar. Detta notat innehåller en beskrivning av hur arbetet har gått till och alla de val som projektet ställts inför. Slutligen innehåller notatet exempel ur testprotokollet som används för att presentera resultatet av en genomförd testning.

En av de intressanta inomvetenskapliga frågeställningar som hela tiden funnits med i bakgrunden är "Hur kan man utveckla en förståelse för vad som förklarar hur en individ kör (säkert eller riskfyllt)?". Det har gjort att datainsamlingen är betydligt mer omfångsrik än vad som är nödvändigt för att lösa ut huvuduppgiften.

Projektets syfte har varit att utveckla en metod för bedömning av körförmåga för individer med synfältsbortfall. Med körförmåga avser vi i detta arbete en förmåga att köra med tillräckligt stora säkerhetsmarginaler. Vad som avses med tillräckligt stora säkerhetsmarginaler framgår i dokumentationen nedan. Av den enkla anledningen kommer utvecklingen av metoden att presenteras men inte detaljer som avslöjar för mycket om testningen. Idag (augusti 2016) har VTI påbörjat en reguljär testning av individer som har fått körkortet indraget på grund av ett konstaterat synfältsbortfall.

Vi har valt att minimera all information om detaljer som kan påverka bedömningen av en individs prestation i simulatorn. Vi har därför valt att inte presentera detaljer kring scenariot eller vilka mått som är betydelsefulla för specifika händelser.

Denna testning är inte vanligtvis en del av VTI reguljära verksamhet och är inte heller en verksamhet som VTI vill genomföra och ansvara för. Men i dagsläget finns det inget alternativ och behovet och intresset är stort hos målgruppen. Vi kommer därför att genomföra en valideringsstudie för att skapa samma testningsmöjligheter i mindre simulatorer. Vår uppfattning är att kliniska testningar ska genomföras av verksamheter som är experter på kliniska testningar (till exempel rehabiliteringscentra). Det vore dock märkligt att utveckla en simulatorbaserad metod som kräver stora resurser och sedan inte nyttja densamma för dess syfte. Vi hoppas således att valideringsstudien faller väl ut vilket skulle kunna resultera i att testningen kan ske på många orter av många utförare. Denna dokumentation är således en avrapportering av det som gjorts och att VTI nu genomför en testning av individer med synfältsbortfall. Resultat från testningen kan användas som underlag vid en dispensansökan till Transportstyrelsen. Detta gäller enbart B-körkortsbehörighet.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

För kontaktuppgifter, se under Kontakta oss.

Projektet beviljades medel december 2012 och slutrapporterades januari 2017. Trafikverkets beteckning: TRV 2012:69612 "Simulatorbaserad metod för mätning av individers körförmåga".

Simulatorbaserad testmetod – Bedömning av körförmåga hos individer med synfältsbortfall (pdf-fil, 2 MB)