Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bästa måttet - förstudie

Ett säkert transportsystem är en väl avvägd kombination av säkra fordon, säker trafikmiljö, säkert trafikantbeteende och säker fart. Säker fart är en fart där krockvåldet inte är större än vad de ingående komponenterna kan ta hand om. Farten är den enskilt viktigaste faktorn. Genom att veta, ta hänsyn till och åtgärda denna faktor kan en balans mellan de olika faktorernas inverkan åstadkommas.

Bästa måttet avser att visa hur stor del av trafikarbetet som sker i säker fart och hur stor del av trafikarbetet som överskrider hastighetsnivån i större grad, > 10 km/tim., eller i mindre grad, 1-10 km/tim. Avsikten med detta är att ge Trafikverket och landets 290 kommuner ett verktyg för planering, åtgärd och uppföljning av sitt trafiksäkerhetsarbete.

Bästa måttet byggs av tre delar. DTSS, hastighetsnivå och trafikvolym. Måttets uppbyggnad har samma principiella uppbyggnad som de nationella indikatorerna 1 & 2, för statligt resp. kommunalt väg- och gatunät. Skillnaden är att Bästa måttet mäter mot säker fart och nuvarande indikator mäter mot skyltad hastighet.

Insamling av hastighets- och trafikdata sker idag med flera olika metoder. Metoder som ger kostnader som sprids bland många aktörer, data som är tillgängliga på nationell nivå, data som inte ger en heltäckande bild.

Ett teknikskifte skulle öppna möjligheter att ta tillvara såväl dagens väl utvecklade hastighetsmätningar, i t.ex. ATK systemet, samtidigt som en ny teknik ger möjligheter att få en bredare bas av trafikdata som kan göras tillgänglig för flera. Teknikskiftet bygger på att floatingcardata kan aggregeras och normeras så att det väl fyller de kvalitetskrav som brukarna av data ställer. Marknaden för floatingcardata är inte utvecklad. De tillämpningar som finns i drift är nära knutna till de som genererar data.

Flera datakällor är lämpliga för uppgiften. Troligen är det också en fördel att använda flera källor. Dessa kan normeras och överlagra varandra så att en trygg data ger grund för de applikationer som kan byggas med stöd av dessa data. Normering är viktig, olika källor ger olika data. Varje källa måste normeras på ett sådant sätt att data blir relevant. Hastighetsdata bör normeras mot ATK-system. ATK har en noggrannhet och spridning i sin mätning som bör kunna ge stöd för att normera flera datakällor.

Kostnader och intäkter är svårbedömd i ett inledande skede. Trafikräkningar av skilda slag omsätter många mnkr. Ett teknikskifte skulle ersätta en del av detta och följaktligen ha en finansieringskälla i de nuvarande mätningarna.

Ett pilotprojekt är ett rimligt nästa steg. Ett pilotprojekt med begränsad geografi, datamängd och intressenter, men där teknikskifte prövas. Ett sådant pilotprojekt ger också en tydlig plattform för att forma nästa steg i utvecklingen.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 4,5 MB, öppnas i nytt fönster)


Trafikverkets beteckning: TRV 2012/14912 "Lagom fart - näst bästa måttet - förstudie".
Projektet beviljades våren 2012 och slutrapporterades december 2013.