Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Psykosociala djupstudier

Syfte och hypotes

Trafikverket genomför sedan 1997 djupstudier av alla vägtrafikolyckor i Sverige med dödlig utgång.

Syftet med detta projekt har varit att utveckla, pröva och utvärdera en metod som skall komplettera nuvarande djupstudier med avseende på psykosociala omständigheter och faktorer av betydelse för dödsolyckan. Idag finns bra rutiner för djupstudier av fordon och väg. Avvikelsehantering görs även när det gäller trafikanten, men behöver kompletteras. Kan psykosociala faktorer avseende den omkomne förklara omständigheter och olycksförlopp? Kan man utveckla en metod för att kartlägga dessa och förbättra avvikelsehanteringen när det gäller trafikanten?

Material och metod

Totalt analyserades 46 olyckor på djupstudiemöten under år 2011 i region Väst, varav 44 studerades enligt denna metod. Samtalen med närstående innehöll frågor om socioekonomisk bakgrund, dagsläget hos föraren när olyckan hände, t ex trötthet/sömnbrist, fysisk och psykisk ohälsa, påverkan av medici­ne­ring, alkohol och droger mm. Andra områden som togs upp var riskbeteende, suicidalitet, livsstress och frågor om den omkomnes livs­situa­tion. I samtalen har projektansvarig "navigerat" mellan olika, för den aktuella olyckan adekvata frågeområden.Projektansvarig har förutom den närståendes berättelse sammanställt underlag från Trafikverkets djupstudieutredare, djupstudieklient (databas), utredande polis, obduktionsprotokoll, samt i vissa fall journaler från Hälso- och sjukvård beroende på tillgång och behov. Efter samtal med närstående har även informationsbrev skickats. Samman­ställningarna har presenterats och diskuterats på djupstudiemöten.

Resultat

En fungerande metod har tagits fram, som i majoriteten av dödsolyckorna som undersöktes ledde till en ökad förståelse för händelseförloppet och komplettering av avvikelsehanterin­gen. Man kan grovt dela in olycksorsakerna i följande områden

  • Demens, stroke och hjärt- och kärlsjukdomar, vanligtvis äldre förare - (fyra fall)
  • Neuropsykiatriska funktionshinder - (18 fall)
  • Påverkan eller missbruk av alkohol och/eller narkotika – (15 fall)
  • Suicidalitet och psykisk ohälsa (fem fall)
  • Trötthet (en till två fall)
  • Distraktion och ouppmärksamhet (åtta fall)
  • Ovana vid fordonet och/eller olovlig körning (fyra fall)
  • Körkortsinnehav (Kort tids innehav av körkort, två fall samt körkort taget i annat land än Sverige, ett fall)
  • Dåligt väglag med bristande hastighetsanpassning (fem fall)

Att mer ingående redogöra för hur ofta någon av dessa "faktorer" i väsentlig grad bidragit till olycks­för­loppet har inte ingått i projektet. I flera fall kan mer än en av "faktorerna" antas samverka. Antal fall inom parantes, är en grov skattning av hur ofta några av faktorerna bidragit i väsentlig grad i de 44 fallen där intervju genomförts.

Diskussion

Projektet syfte har varit att ta fram en fungerande metod med avseende på psykosociala omständigheter och faktorer av betydelse för dödsolyckan. I ett flertal av samtalen med närstående har det framkommit att en stor del av de omkomna troligtvis haft någon form av neuropsykiatrisk problematik, som kunnat förklara riskfyllt eller bristande körbeteendet, missbruk, psykisk ohälsa, olovlig och/eller olaglig körning mm. Även om det är väl känt att neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är förknippat med ökad risktagning och ibland olämplighet som trafikant, har den höga andelen i detta material förvånat projektansvarig. Då syftet med detta projekt inte varit att kartlägga detta, får dessa resultat ses som bifynd.

Konklusion

Trafikverkets djupstudieutredningar behöver kompletteras med tillförlitliga uppgifter om trafikantens psykiska egenskaper, psykosociala situation och bakgrund för att öka förståelsen för varför olyckan hänt. Brist i Hälso & sjukvården är ytterligare en faktor i samband med trafikanten som skulle kunna identifieras i Trafikverkets djupstudieavvikelsehantering. Metoden är även tillämpbar för att utreda dödsolyckor på järnväg. Projektet har visat att det är möjligt att fördjupa kunskapen om "trafikant-avvikelser". Denna metod kompletterar nuvarande djupstudier och ökar förståelsen för omständigheter och olycksförlopp.

Slutrapport (pdf-fil, 215 kB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV2010/17272A "Psykosociala djupstudier"

Projektet har utförts under hösten 2010 tom våren 2012. Projektet slutrapporterades den 24 april 2012.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.