Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utveckling av metod ”Psykosociala djupstudier” på suicidklassning i transportsystemet

Självmord är ett stort folkhälsoproblem i Sverige. Enligt Socialstyrelsens statistik publicerad

2013-08-28 uppgår antalet självmord i åldersgruppen 15 år och äldre år 2012 till 1 523 personer. Detta antal baserar sig på statistik från dödsorsaksregistret och omfattar säkra och osäkra självmord. Den officiella siffran på säkra självmord år 2012 är 1 151 personer. På uppdrag av Trafikanalys sär­redovisas sedan år 2010 antalet självmord i vägtrafiken. En arbets­grupp ledd av Kenneth Svensson, Trafikverket, i vilken undertecknad ingår, bildades år 2010 för att ta fram en metod bestående av kriterier och en klassifikationsskala för suicidklassning av dödsfall i transportsystemet [1]. Det stod tidigt klart att det fanns ett antal trafikolyckor med dödlig utgång, där misstanke om självmord fanns, men där underlaget i djupstudieklienten var otillräckligt för suicidklassning. Med denna bakgrund testades metoden för psykosociala djupstudier i syfte att fördjupa och komplettera informationen om de dödsfall där misstanke om självmord fanns.

322 personer omkom under år 2012 i vägtrafikolyckor. 50 st av dem studerades utifrån misstanke om suicid från olycksutredare eller genom sökning i Trafikverkets databas djupstudieklienten.

Kontakt och genomgång har hafts med Trafikverkets olycksutredare och med ansvarig utredande polis för aktuell dödsolycka. Tillsammans med polis har bedömning gjorts om kontakt med närstående skulle tas samt förmedling av kontakt. Granskning av data i djupstudieklienten avseende fordon, vägmiljö och trafikant genomfördes. Inventering av dokument i djupstudieklienten såsom obduktions­protokoll, foton, material från polis, pressklipp mm genomfördes. Intervju/samtal med närstående, samt informationsbrev skickades. Samtalet har i olika grad innehållit uppgifter om socioekonomisk bakgrund, körkortsfrågor, orsak till färden, väg- och fordonsvana, väglag, fysiskt och psykiskt hälsotillstånd, vårdkontakter, riskbeteende, alkohol, droger och mediciner, livsstress och aktuell livssituation, tidigare psykisk ohälsa, suicidalitet eller suicidal kommunikation. I vissa fall har journalanteckningar gåtts igenom. De aktuella fallen har sedan tagits upp av arbetsgruppen. En första omgång med klassning genomfördes utan tillgång till den psykosociala specialgranskningen och med enbart djupstudieklientens data och material som underlag. Efter klassning har sedan undertecknads sammanställning presenterats och ny klassning har gjorts för att validera huruvida metoden tillfört mer underlag för annan klassning.

Den psykosociala granskningen ledde till att 14 (4 %) fler suicid kunde identifieras år 2012. Totalt klassades 36 (11 %) av dödsfallen i vägtrafiken detta år som suicid enligt nivå 1 och 2 [1].De psykosociala granskningarna resulterade i att 18 fall korrigerades. För 17 av fallen korrigerades bedömningen uppåt, i ett fall nedåt.Tre av nivå 2-klassade suicid och ett nivå 3-klassat dödsfall kunde klassas som nivå 1, då utredningen ledde till att arbetsgruppen fick information om att avskedstagande via brev, telefon eller annat jämförbart sätt framkom.

Klassning före psykosocial granskning

Nivå 1 och 2 klassas som suicid

 

 

Klassning efter psykosocial granskning

Nivå 1 och 2 klassas som suicid

 

Slutsats

Detta projekt visar att genom att studera den sammanlagda informationen från djupstudieklienten tillsammans med resultat från de "psykosocial granskningen" har antalet dödsfall som klassats som självmord ökat. Det är av stor vikt att fortsätta suicidklassningsarbetet i arbetsgruppen och för att få jämförbar statistik med år 2012 även komplettera med de psykosociala granskningarna i framtiden. Trafikverket bör fortsätta med att försöka försvåra och förhindra att självmord sker i transport­­-

sys­te­­met genom fysiska åtgärder, men även grunda sina åtgärder på kunskap om hur självmordsnära personer tänker och agerar. Åtgärder och metod för suicidklassning bör användas trafikslagsöver­gripande och arbetet med självmordsprevention bör genomföras "myndighets-" och "kunskapsöver­gripande". Rapportering till Transportstyrelsen och senare till Trafikanalys gjordes 2013-03-19.

Referens

1. Metod för suicidklassning av dödsfall i transportsystemet. Suicidklassning av 2008 och 2009 års dödsfall i vägtrafiken. Trafikverkets publikation 2011:128. ISBN: 978-91-7467-198-8.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 721 kB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/13351 " Utveckling och test av metod "Psykosociala djupstudier" på suicidklassning i transportsystemet, enl PM TRV".

Projektet beviljades våren 2011 och slutrapporterades september 2013.