Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Safety in Numbers testad på kollisions- och singelolyckor

En studie för att belysa konceptet Safety in Numbers och bedöma vad som händer om cyklingen ökar.

Analysen gäller sambandet mellan gång- och cykeltrafikens storlek och antalet skadade i kollisions- och singelolyckor. Syftet har varit att belysa konceptet Safety in Numbers och bedöma vad som händer om cyklingen ökar.

För cyklister har starka samband konstaterats (r2 > 0.4), innebärande att ju större cykeltrafiken är desto lägre olycksrisker (antalet skadade per miljon cykelresor). Intressant är att sambandet för singelolyckor är lika starkt som för kollisionsolyckor.

Den rimligaste generella förklaringen till sambanden torde därför handla om infrastrukturens kvalitet i en dynamisk process. Bra cykelinfrastruktur och bra skötsel leder till att fler använder cykel. Och ju fler som använder cykel desto mer motiveras kommunen till att förbättra cykelinfrastrukturen ytterligare. Och att förbättra standarden på drift och underhåll, vinterväghållning och halkbekämpning. Det ena leder till det andra och i processens förlängning minskar den enskilde cyklistens olycksrisker samtidigt som cyklandet ökar.

Det faktum att sambandet är lika starkt för singelolyckor som för kollisionsolyckor talar för att det är denna dynamiska process som är den viktigaste förklaringen. Det hindrar inte att också Safety in Numbers har relevans för kollisionsolyckor, till viss del.

För det absoluta antalet olyckor är sambanden tvärtom. Antalet ökar statistiskt med cykel- och fotgängartrafikens storlek (vilket man kan förvänta sig utifrån tidigare forskning). Förhållandevis starka samband har konstaterats (r2 upp mot ca 0.6) Ju större trafik desto fler skadade (allt annat lika).

Därför är det så viktigt att man vidtar kraftfulla säkerhetsåtgärder när cykel- och gångtrafiken ökar. Annars blir det fler skadade. För biltrafiken har man lyckats bryta sambandet. Att få något liknande tillstånd för de oskyddade trafikanterna är emellertid avsevärt svårare. Förutsättningarna är så olika. Men det borde leda till att större resurser satsades på deras säkerhet. Idag handlar det om småpengar jämfört med resurserna för säkrare biltrafik.

Analysen har omfattat ett femtiotal av landets största kommuner och baseras på data från STRADA respektive RVU Sverige. Den bygger på uppgifter om drygt 30 000 skadade cyklister och gångtrafikanter samt ca 1,8 miljarder gång- och cykelresor.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson:Krister Spolander (för fotgängarnas förening FOT). Kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Trafikverkets beteckning: TRV 2014/75490 "Analys av teorin Safety in Numbers"

Projektet beviljades hösten 2014 och slutrapporterades november 2015.

Slutrapport: Analys av teorin Safety in Numbers (pdf-fil, 825 kB)