Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya säkerhetskrav och krockteststandarder för lättviktsfordon i stadstrafik

På senare år har intresset för mindre, billigare och mer energieffektiva fordon ökat dramatiskt. Dessa fordon är avsedda att användas i stadsområden där det faktiska behovet av stora tunga bilar är relativt litet. Den dagliga tillryggalagda sträckan är i genomsnitt mindre än 56km och oftast är det bara en person som färdas i fordonet. Många av de etablerade biltillverkarna har nyligen börjat intressera sig för detta marknadssegment, men majoriteten av dessa små fordon tillverkas fortfarande av mindre företag till en låg kostnad och med lite eller ingen forskning gjord på fordonets trafiksäkerhet. Detta kan mycket väl bero på att det ännu inte finns någon legalisering kring krocksäkerheten hos denna typ av fordon.
Denna rapport undersöker trafiksäkerheten hos ultralätta stadsfordon (Urban Lightweight
Vehicles - ULV) för att finna de kritiska krockscenarier från vilka framtida krocktestmetoder för stadsfordon kan tas fram. Termen ULV är specifikt för denna rapport och är titeln för alla motordrivna tre- och fyrhjuliga fordon som kategoriseras enligt direktiv från den europeiska kommissionen.

Genom att studera de nuvarande krocktestmetoderna som används i Europa idag av Euro NCAP är slutsatsen att dessa tester är ett bra sätt att bedöma bilars säkerhet, men att de be-höver modifieras och att en del nya testscenarion bör läggas till vid bedömningen av trafik-säkerheten för ultralätta stadsfordon. Ett skäl är knutet till att fordon med en viktskillnad större än 150kg inte kan jämföras, och att krocktesterna utförs med krockobjekt i motsvarande viktklass i de nuvarande säkerhetstesterna. Detta överensstämmer dåligt mot trafiksituationen för ultralätta stadsfordon eftersom de sannolikt skulle kollidera med ett flera gånger tyngre fordon än sig själv i en trafikolycka. Vidare ser trafiksituationen för ett renodlat stadsfordon annorlunda ut jämfört med en traditionell bil.
För att undersöka trafiksituationen i stadsmiljö, har trafiksäkerhetsstatistiken undersökts grundligt. Undersökningen har visat att det finns stora skillnader mellan stads- och landsvägs-trafik. Till exempel så kan 66% av alla allvarliga och dödliga trafikolyckor härledas från landsvägstrafik trots att dessa regioner är glesare befolkade. Även fördelningen av olika olyckskategorier har visat sig vara olika på landsväg och i stadstrafik. FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) har definierat olyckskategorier i en databas som är vida använd inom den Europeiska Unionen. Genom att jämföra varje olyckskategoris förekomst, skaderisk och dödlighet har de mest kritiska kollisionskategorierna i stadstrafik tagits fram i följande ordning.

 1. Kollision vid korsning eller avsväng
 2. Kollision mellan fordon och fotgängare
 3. Påkörning bakifrån
 4. Singelolycka
 5. Övriga kollisioner
 6. Frontalkollision

Statistiken visar också att av alla omkomna olycksoffer i stadstrafik så färdas ungefär en tredjedel med bil, en tredjedel på motorcykel, moped eller cykel, och en tredjedel är fot-gängare. Detta innebär att oskyddade trafikanter står för två tredjedelar av alla dödsolyckor i stadstrafik, ett faktum som måste beaktas i framtida krocktester av stadsfordon. Med all den information som samlats in har totalt fyra nya krocktestscenarier för ultralätta stadsfordon presenterats:

 • Sidokollision mellan två fordon i 40km/h med ett 1300 kg påkörande fordon för att
  utvärdera lättviktsfordonets egenskaper att skydda dess passagerare.
 • Sidokollision mellan ultralätt stadsfordon och en motorcykel i 40km/h som bland annat ska
  utvärdera fordonets egenskaper att skydda motorcykelföraren.
 • Kollision med fotgängare i 40km/h som ska utvärdera fordonets egenskaper att skydda
  fotgängaren längsmed fordonets totala front och takyta.
 • Frontalkollision mot en stel barriär i 40km/h motsvarande singelolycka i stadstrafik och kollision med likvärdigt fordon.

Rapporten är framtagen med ekonomiska bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområden.

Rapport: Nya säkerhetskrav och krockteststandarder för lättviktsfordon i stadstrafik (pdf-fil, 2,9 MB)

Kontaktperson: Vehiconomics AB, Sohrab Kazemahvazi, e-post info@vehiconomics.com tel nr 08-55114499

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/11390 (f d EK 50 A 2009:29074) ”Nya fordon – nya krav”.

Projektet slutrapporterades november 2010.