Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Provning av fordon med CBM-broms hos Bilprovningen i samband med utveckling av ny hjulbromsprovare

Syftet med projektet var att med praktiska prov med olika typer av bromsar genomförda av Bilprovningen, ta fram ett underlag för vidareutveckling av ett datorprogram för jämförelser mellan praktiska bromsprov på väg och bromsprov på rullbromsprovare. Detta arbete pågår fortsatt i Bilprovningens regi.
Vidare skulle prov med CBM-bromsen utfört av en offentlig myndighet visa att CBM-bromsen dels under flera år utan krav på bromsservice uppfyller alla krav på säker funktion dels att detta leder till både ökad trafiksäkerhet och betydligt minskade kostnader för bromsservice.
 
Våra tunga fordon, bussar och lastbilar har under senare år fått starkare motorer, större totalvikt, högre hastighet etc. Medan de bromskonstruktioner som varit standard på marknaden inte har utvecklats i samma takt. Detta har medfört att ökande krav på bromsarna inte kunnat uppfyllas.
 
Bromsprov med två tunga fordon, en brandbil från Malmö och en stadsbuss från Linjebuss i Malmö, båda utrustade med CBM-bromsar, har genomförts i Strängnäs respektive i Landskrona.
I ett pågående projekt vidareutvecklar Bilprovningen sina bromskontroller och rullbromsprovare. I en specialprogrammerad datoriserad provare i Strängnäs jämförs prov i rullprovaren med bromsprov med lastade fordon på väg. Prov har genomförts med på marknaden existerande bromssystem. Bilprovningen önskade bredda son undersökning med CBM-bromsen eftersom den visat synnerligen goda resultat vid retardationsprov i Skåne. Proven måste dock göras i Strängnäs med samma utrustning som för övriga system.
Brandbilen har vid provtillfället varit i trafik ca 8 år med CBM-bromsar utan service eller andra åtgärder på bromsarna. Stadsbussen hade vid provtillfället varit i trafik under ca två år utan åtgärder på bromsarna.

Resultatet med brandbilen blev att bromsarna uppfyllde gällande krav samt att bromsarna höll en betydligt lägre temperatur än andra fordon med trumbromsar som ingick i proven.
Resultatet med stadsbussen är osäkert därför att mätutrustningen inte fungerade tillfredsställande. Redovisande resultat visar del att bussen före provens början hade mycket kraftig retardation, över  6 m/s², dels att proven vid den avslutande maxbromsningen blev  5,1m/s².
Dock inte från 60 km/h. Även de flesta övriga registrerade mätvärden fanns det anledning att ifrågasätta. Frågan om att köra provet har diskuterats men något beslut är ännu inte fattat.
Proven har visat att CBM- bromsen helt uppfyller dagen krav avseende bromsförmåga även med fordon som under upp till åtta år, utan bromsservice eller andra åtgärder, har fungerat utan anmärkning. Därmed är det praktiskt visat att med CBM-bromsen skulle förbättra trafiksäkerheten för tunga fordon.

 

Kontaktperson:
Sven Camph, Flygarevägen 9 F, 236 38 Höllviken, tfn: 040-45 15 10, fax: 040-45 51 44, e-post: sven@camph.se
(Vägverkets beteckning EK50 A 2001:24423 ”Provning av fordon med CBM-broms hos Bilprovningen i samband med utveckling av ny hjulbromsprovare”)
Projektet slutrapporterat februari 2003.