Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Riskfaktorer för motorcykelolycka med allvarlig personskada – en nationell kohortstudie

Samtidigt som antalet motorcyklar i trafik i Sverige har mer än fördubblats under de senaste 15 åren till fler än 300 000, har antalet svårt skadade eller döda under färd på motorcykel i stort legat konstant. Det totala antalet personer som skadats svårt eller dödats i trafiken har emellertid halverats varför andelen motorcyklister har ökat i skadestatistiken.

Kunskaperna är små om faktorer hos motorcykel­förare som påverkar risken för allvarlig olycka. Nuvarande kunskaper kommer framför allt från djupstudier av dödsolyckor i vilka ett extremt risktagande beteende kan ha varit en viktig olycksorsak. Dessa olyckor kan därför inte generaliseras till motorcyklister i allmänhet för att skatta olycksrisk. För att beräkna risken för olycka bland motorcyklister i allmänhet måste både de som förolyckats och de som inte drabbats av olycka inkluderas i ekvationen. Vi har via nationella register identifierat motorcyklister som äger en motorcykel och som har motorcykelkörkort. Dessa personer utgör den absoluta majoriteten av alla motorcyklister. Vi har bland dessa motorcyklister i en kohortstudie under åren 2003 – 2009 skattat risken att hamna på sjukhus eller att dö efter en motorcykelolycka med hänsyn taget till körsträcka. I studien inkluderades 308 276 motorcykelägare med motorcykelkörkort och deras 317 525 motorcyklar i trafik. Den sammanlagda körsträckan var 356,4 miljoner mil.

Under studietiden drabbades 5 295 (1,7 %) motorcykelförare vid 5 999 tillfällen av en sådan olycka som studerades. Totalrisken var 1,7 olyckor per 100 000 mil, eller 4,4 per 1 000 förare per år.

Olycksrisken var störst bland de yngsta förarna och varierade från 15,5 per 1 000 förare per år bland de yngsta till 2,8 per 1 000 förare per år bland de äldsta. I jämförelse med förare 30-39 år hade förare i åldern upp till 25 år en dubblerad risk (justerad relativ risk 1,9 (1,4-2,6)). Ingen relativ riskskillnad sågs mellan jämförelsegruppen och förare från 40 år och uppåt. I jämförelse med ägare av motorcyklar av typen "standard" hade ägare av "supermotard/motocross/enduro/trial-motorcyklar" drygt tre gånger högre olycksrisk (relativ risk 3,3 (2,6-4,0)) medan "supersport-ägare" hade en sextio-procentig riskökning (relativ risk 1,6 (1,3-2,1)).

Ägare av de övriga motorcykeltyperna hade ingen ökning av olycksrisken i jämförelse med "standardmotorcykel-ägare". Vi fann ingen säker könsskillnad i olycksrisk. Inte heller var antal år med motorcykelkörkort en tydlig riskfaktor. Förekomst i Lagföringsregistret var en riskmarkör. Motorcykelförare som hade befunnits skyldiga till något brott hade en dubblerad risk. Trafikbrott skiljde sig inte från övriga brott. Narkotikabrott och flera olika brott var en starkare riskmarkör. Sambandet mellan brott och risken för olycka varierade med förares ålder. Störst risk sågs bland de yngre.

Även deltagande i en kurs i motorcykelkörteknik var en markör för ökad olycksrisk. Det finns dock goda skäl att anta att de som under studietiden hade deltagit i en kurs hade en ökad riskbenägenhet redan före kursdeltagandet.

I denna studie av alla Sveriges motorcykelägare med behörighet att köra motorcykel framstår motorcyklisters ålder som en faktor av stor betydelse för olycksrisken. Risken för olycka som kräver sjukhusvård är hälften så stor bland förare som är 30 år eller äldre än hos de som är yngre än 30 år. Skillnaden i risk mellan förare som valt olika typer av motorcyklar var liten bland de som är 40 år eller äldre. Dessa utgör 69 % av alla motorcyklister som ingår i studien.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 957 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Michael Fored, Docent, Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, T2, 171 76 Stockholm, tfn 08-517 791 81 / 073-383 63 97 e-post: Michael.Fored@ki.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2010/9105 " Riskfaktorer för motorcykelolycka med allvarlig personskada - en nationell kohortstudie".

Projektet beviljades våren 2009 och slutrapporterades juli 2013.