Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

THR – Implementering av it-system för händelserapportering inom kollektivtrafiken (39)

Kunskap om de händelser som inträffar i kollektivtrafiken, utgör en mycket viktig del av det underlag som krävs för att utveckla trafiken till att bli säkrare och tryggare för resenär och personal. En samlad, lokal/regional och nationell, statistik med gemensamma definitioner över incidenter saknas, men skulle utgöra ett mycket bra underlag för utvecklingen av säkerheten och tryggheten i kollektivtrafiken. När det gäller att prioritera olika åtgärder, behövs denna kunskap för att få störst verkan av tillgängliga resurser genom att åtgärda rätt saker.

Syftet med projektet är att branschen i samförstånd tar fram en klassificering och kategorisering av händelser som kan användas av alla aktörer. Nyttan kan beskrivas på olika nivåer och för olika aktörer; förare, entreprenörer, trafikhuvudmän, branschen, myndigheter samt inte minst för resenärerna.

Under maj och juni 2007 genomfördes två pilotprojekt i Västerbotten samt Östergötland avseende systemets design och funktion. Under projektet har även en samverkan och avtal med Samtrafiken utgjort en grundbult. Detta för att harmoniera trafikdata som ligger i tra-fikhändelsesystemet. Trafikdatan i THR baseras på den som finns i databasen för Resplus.

Rapportering av trafikhändelser görs i merparten av fallen av en person på trafikledningen. Det som är obligatoriskt att ange är följande: eventuell personskada, län, kommun, trafikhuvudman, entreprenör, trafikslag, eventuellt tillkallade resurser och händelsekategori. Det finns 24 olika händelsekategorier uppdelat på trygghets- respektive säkerhetshändelser. I systemet THR ingår ett analysverktyg, Boomerang Intelligence. Med hjälp av analysverktyget kan händelsedata sorteras och analyseras för att presenteras i rapportform. Svensk Kollektivtrafiks och BRs målsättning är att samtliga trafikhuvudmän ska teckna avtal och påbörja inrapporteringen så snart avtal tecknats och utbildning genomförts.

En användarförening kommer att bildas under hösten 2008 som framgent kommer att hantera utvecklingsfrågor för THR. Strukturerad kunskap om de händelser som sker, ger en synlig, analyserbar bild av vilken trygghet och säkerhet som finns i den egna verksamheten. Det blir även möjligt att följa hur förändringar i verksamheten påverkar personals och resenärers säkerhet och trygghet. När det gäller att prioritera olika åtgärder, behövs denna kunskap för att få störst verkan av tillgängliga resurser genom att åtgärda rätt saker. För branschen - som har behov av att få gehör för sin verksamhet hos både allmänheten och hos myndigheter - ger kunskap om händelser, ordnade på ett systematiskt sätt, utomordentliga argument för förbättringar av branschens villkor.

Slutrapport, Implementering av IT-system (pdf-fil, 549 kB, öppnas i nytt fönster)


Kontakt:
Svensk Kollektivtrafik, (f d Sv Lokaltrafikföreningen),  Lasse Annerberg, Box 1108, 111 81 Stockholm tfn: 08-788 08 65 info@svenskkollektivtrafik.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2007:5277 ”THR – Implementering av it-system för händelserapportering inom kollektivtrafiken”)

Projektet avslutades november 2008.