Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utveckling av testprocedur för integrerad säkerhet för fotgängare

VCC har inom ett internationellt samarbetsprojekt AEB (Autonomus Emergency Braking), som letts av det engelska försäkringsinstitutet Thatcham, bland annat deltagit i utveckling av testprocedur för integrerad säkerhet för fotgängare genom detta skyltfondsprojekt.

Skyltfondsprojektets syfte har varit att utveckla ett förslag till provmetod, vilken kan utvärdera prestanda av helheten när man kombinerar aktiva bromsande system med passiva islagssystem i fotgängarkollisionsscenarier, som kan användas av olika intressenter, t.ex. ratinginstitut och myndigheter.

Trafikolyckor med oskyddade trafikanter är ett av världens största hälsoproblem. Utveckling av förbättrat skydd för fotgängare i kollisioner med bilar går, förutom att förbättra skyddet vid islag, mot att bygga in avkänningssystem i fordonen för att automatiskt bromsa dessa och på så sätt mildra islagskonsekvensen eller helt undvika kollision. Hastighetsreduktion med hjälp av aktivt bromsande system bedöms att effektivt minska antalet skadade fotgängare.

Det saknades vid detta projekts start studier av utvärderingsmetoder som kopplade samman effekten av aktiva bromssystem och passiva islagssystem, vilket är av största vikt för att ta fram förslag på en provmetod som kan ligga till grund för rating och lagkrav. Under projektets gång har VCC och en av de andra parterna i det internationella projekt som VCC deltagit i gjort sådana studier.

Projektet har utförts i två steg. I fas 1 utfördes fältdataanalysen och i fas 2 utvecklades provproce-duren. Inom AEB projektet utfördes en gemensam fältdataanalys av de olika parterna som resulterade i ett antal huvudscenarier.

Målet för fas 2 var att utveckla en fysisk provmetod baserad på huvudscenarierna, specifikationer på provobjekt samt förslag på utvärderingsmetod av prestanda, som baseras på potentiell skadereduktion för integrerad säkerhet för fotgängarskydd. Integrerad säkerhet inkluderar aktivt bromsande system och islagsskyddssystem.

För att ta fram en provprocedur som inkluderar utvärderingsmetod av prestanda, så krävs det en koppling mellan fysiskt utförda prov och utvärderingsmetoden. Inom projektet har därför olika utvärderingsmetoder analyserats.

Vid analysen av de olika utvärderingsmetoderna tydliggjordes behovet av att kunna erhålla ett mått på frekvensförändringen i islagshastighet genom den fysiska provningen samt att utvärderingsmetoden är kopplad till riskkurvor.

För att provproceduren skall väga samman effekten av integrerad säkerhet, inkluderande aktivt brom-sande system och islagsskyddssystem, så behöver utvärderingen av effekten av aktiva bromsande system kopplas samman med den befintliga utvärderingsmetoden för islagsskyddssystem i t.ex. EUNCAP:s boxsystem. EUNCAP har beslutat att den nya ratingmetoden av aktivt bromsande system för fotgängarskydd skall ingå i Box 3, vilken är boxen för fotgängarskydd.

Resultatet av AEB projektet är ett komplett förslag på provprocedur för utvärdering av effekten av aktiva bromsande system inkluderande fysisk provmetod, specifikation av provobjekt samt utvärde-ringsmetod för rating. Dessa resultat presenterades i olika internationella fora under hösten 2011. I början av 2012 har EUNCAP beslutat att den fortsatta provmetodutvecklingen för ratinginförande 2014, med avseende på aktivt bromsande system i fotgängar- och bakifrånkollisionsscenarier, skall baseras på AEB projektets provprocedurförslag.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond.

Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slurapport (pdf-fil, 500 kB, öppnas i nytt fönster)
Bilaga 1 (pdf-fil, 1,4 MB, öppnas i nytt fönster)
Bilaga 2 (pdf-fil, 6,2 MB, öppnas i nytt fönster) 


Kontaktuppgifter:

Projektledare: Mats Petersson, VCC Safety Centre, Dept 91410 VCG PV22, 405 31 Göteborg,

Tel nr +46-31-325 36 16, mpeterss@volvocars.com

Ansvarig för fältdataanalys: Magdalena Lindman, VCC Safety Centre, Dept 91410 VCG PV22, 405 31 Göteborg, tel nr +46-31-325 62 57, mlindman@volvocars.com

Ansvarig för utveckling av provobjekt och fysisk provning: Jonas Ekström, Quality, Analysis Verif, Dept 96550 VCG PVV2:1, 405 31 Göteborg, jekstro2@volvocars.com

Projektet beviljades juni 2009 och slutrapporterades mars 2012.

Trafikverkets beteckning: TRV 2010/ 8734 " Utveckling av testprocedur för integrerad säkerhet för fotgängare"