Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Konsekvenser av framväxande lätta stadsfordon på trafiksäkerheten, baserade på prognos av tekniklösningar för fordonen

Korsningar mellan cyklar och motorcyklar börjar växa fram som nya fordonstyper med målet att erbjuda alternativa transportmedel för personligt bruk i stadsmiljö. Det som kännetecknar dessa fordon är elektriska drivlinor, som blir allt billigare, kraftfullare och lättare. Det ökar fordonets hastighets‐ och accelerations‐prestanda och antalet sådana fordon i trafiken. Teknikutveckling för dessa fordon är okänd, och därför är det även okänt hur de typiska olyckssituationerna kommer att se ut.

Syftet med projektet var att förutse den sannolika tekniska utvecklingen av denna fordonstyp och resulterande fordonsegenskaper och prestanda. Med utgångspunkt från det, prognostiserades kritiska trafiksituationer och olyckstyper, med fokus på det befintliga svenska vägnätet.

En sådan prognos blir en lämplig utgångspunkt för fortsatt forskning, med syftet att rekommendera en prestandabaserad standard (Performance Based Standard) för att minska olyckor. Prognosen blir också en lämplig utgångspunkt för eventuella förändringar i vägnätet för säker integration av de nya fordonstyperna.

Projektet genomfördes i första hand som en informationssökningsstudie. Materialet analyserades, sammanfattades och slutsatser drogs.

De nya fordonen mellan cyklar och motorcyklar kommer att öka i trafiken. Fordonen kommer att ha en högre accelerationsprestanda, maxhastighet och medelhastighet än traditionella cyklar. Det finns en stor risk att manövrerbarhet och bromsprestanda inte förbättras i motsvarande grad. Om dagens väginfrastruktur och krav på förarutbildning bibehålls, är det troligt att olyckor ökar både i antal och i allvarlighetsgrad.

Det är inte möjligt att identifiera en enda olyckstyp, men singel‐olyckor är dominerande för dagens cyklar och motorcyklar, så det är en trolig stor grupp även för de nya fordonen. För motorcyklar kan man identifiera även hög hastighet som en del av olyckskarakteriseringen. För traditionella cyklar är motsvarande karakterisering olämpligt förarbeteende samt vägutformning och vägunderhåll. Det finns dock troligen en teknisk möjlighet, att med framväxande teknik, reducera den ökningen av olyckor.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Chalmers tekniska högskola AB, Inst för Tillämpad mekanik, Jonathan Rice och Bengt Jacobson, Göteborg, e-post bengt.jacobson@chalmers.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2013/14713 " Konsekvenser av framväxande lätta stadsfordon på trafiksäkerheten, baserade på prognos av tekniklösningar för fordonen".

Projektet beviljades våren 2013 och slutrapporterades december 2014.