Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Analys av cykel-singelolyckor

Syftet med projektet är att ge vägledning till hur Trafikkontoret i Göteborg kan bli bättre på att förebygga cykel-singelolyckor och de långsiktiga konsekvenserna.

Bakgrunden är att cyklister som skadats i trafikolyckor är den största trafikantkategorin i sluten vård samt att ungefär 70 % av alla cykelolyckor som leder till akutsjukvård i Göteborg är singelolyckor. Målet är att slutsatserna i projektet kan användas i trafiksäkerhetsarbetet inom verk och kommuner och som värnar om cyklisternas säkerhet.

För att få underlag till en rapport har enkäter skickats ut till personer som skadats i cykel-singelolyckor i Göteborg under 2009-2010. Frågorna i enkäten behandlar omständigheter vid - och orsaker till - olyckan samt om besvär kvarstått efter olyckan. Analyserna av enkätsvaren visar bland annat att den största orsaken till olyckor kopplade till bristande väghållning är halt väglag, framförallt på grund av löst grus. Där olycksorsaken är kopplad till det egna beteendet är hög hastighet den viktigaste faktorn, tätt följt av distraktion.

Majoriteten av olyckorna har inträffat på gång- och cykelbana. Olyckor på gemensam bana har främst angetts bero på vägförhållanden. Däremot har majoriteten av de olyckor som inträffat på separerad bana angetts bero på annan trafikants beteende. Hur separeringen mellan olika trafikantkategorier ser ut, liksom kopplingar i övergångar och korsningar är viktiga faktorer. Frågan om i vilka situationer som separering ger falsk trygghet och därmed bör undvikas bör utredas vidare.

Enkäten visar att hjälmanvändandet ökar ju mer cykelvana cyklisten har. Lägst var användandet av hjälm på fritiden och högst till och från arbetet. Undersökningen visar att drift- och underhållsfrågor bör lyftas fram eftersom bristande vägförhållanden och platsrelaterade problem är en dominerande orsak till  cykelsingelolyckor.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/68277 "Analys av cykel-singelolyckor".

Projektet beviljades hösten 2011 och slutrapporterades augusti 2013.