Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barnkonsekvensanalyser – Hyllvärmare eller faktiska trafiksäkerhetsåtgärder för barn?

Målsättningen med detta projekt är att undersöka i vilken omfattning barnkonsekvensanalyser verkligen resulterar i konkreta trafiksäkerhetsåtgärder för barn. Studiens syfte är att försöka få svar på vilka typer av föreslagna åtgärder som genomförs/ inte genomförs och vad är orsaken till detta är. Vidare är studiens syfte att försöka få större klarhet i vad som bör åstadkommas för att varje genomförd barnkonsekvensanalys får en större inverkan på utformningen av trafikmiljön.

Metodiken som använts i studien består av en analys och sammanställning av ett antal genom-förda barnkonsekvensanalyser samt intervjuer med beställare av barnkonsekvensanalyser och med beslutsfattare som deltagit i planeringsprocessen i olika projekt. Därutöver har en workshop genomförts med sakkunniga personer med olika erfarenheter och perspektiv av barnperspektiv i den fysiska planeringen och barnkonsekvensanalyser.

Totalt har 44 barnkonsekvensanalyser samlats in. Hälften av dessa har uppfyllt vissa krav, vad gäller typen av åtgärdsförslag som föreslås samt utgivningsår, och ingår därför i vår analys. Av de sammanställda och analyserade barnkonsekvensanalyserna är 15 stycken beställda av Trafikverket (eller tidigare Vägverket respektive Banverket) och sju av Stockholms stad. Barnkonsekvensanalyserna har delats in i kategorierna genomförda och ej genomförda, bland de ej genomförda ingår även barnkonsekvensanalyser vars åtgärdsförslag man tror kommer att genomförande inom det närmsta året, men besluten är ännu ej fastställda.

Totalt har 11 av 22 analyserade barnkonsekvensanalyser lett till faktiska trafiksäkerhetsåtgärder för barn. Samtidigt är det möjligt att några av de åtgärder som inte har realiserats ännu kan komma att göra det. Få av barnkonsekvensanalyserna går att kategorisera som hyllvärmare. Det handlar i större utsträckning om att åtgärdsförslagen prioriteras bort än att de glöms bort och utredningen inte följer med i den fortsatta processen, även om detta också förekommer.

Det är inte huvudsakligen åtgärdsförslagen i sig som påverkar utfallet av barnkonsekvensana-lysen. Orsakerna till varför åtgärdsförslagen realiseras beror snarare på andra faktorer. De framgångsfaktorer som kan utläsas utifrån vår uppföljning av barnkonsekvensanalyser samt av intervjuerna är: att organisationen är motiverad att arbeta med barnkonsekvensanalyser och har framtagna ramar och riktlinjer för detta arbete, att det finns avsatt budget för åtgärdsför-slag enligt barnkonsekvensanalysen, drivna projektledare med kunskap om vikten av att få med ett barnperspektiv i den fysiska planeringen och som har mandat att fatta beslut om de åtgärdsförslag som föreslås, hög kvalitet på rapportering av barnkonsekvensanalysen gällande läsbarhet samt tydliga och konkreta förslag samt att barnkonsekvensanalyserna kommer in i ett tidigt skede, då det finns chans att påverka projektet. Det är också av stor vikt att barnperspektivet finns med under hela processen.

De rekommendationer som föreslås för att fler barnkonsekvensanalyser ska leda till faktiska trafiksäkerhetsåtgärder för barn är regelbunden utbildning i barnkonventionen och barnkonsekvensanalysen för projektledare, högre kvalité på barnkonsekvensanalyser genom större krav på att mallar och andra styrdokuments upprättas och används, bättre förankring av barnkonsekvensanalysen i projekten samt att barnkonsekvensanalysen resulterar i två dokument; ett mer omfattande samt en åtgärdslista/checklista som sprids till samtliga berörda inom projektet.

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapporten (pdf-fil, 642 kB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/13840 "Barnkonsekvensanalyser – Hyllvärmare eller faktiska trafiksäkerhetsåtgärder för barn?"

Projektet beviljades våren 2011 och slutrapporterades juli 2012.