Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykeltrafik genom cirkulationsplatser

Cirkulationsplatsen är en trafikanläggning med goda egenskaper när det gäller säkerhet och framkomlighet. Det finns två principer för hur man kan hantera cykeltrafiken. Antingen kan cyklisterna passera på överfarter vid sidan om, eller som i den så kallade "Lundamodellen", i blandtrafik via cirkulationen.

Aktuella råd för planering och utformning av trafiksystemen, exempelvis VGU 2012, anger att cykeltrafiken bör separeras vid förhållandevis låga biltrafikmängder. De analyser som gjordes i vårt Skyltfondsprojekt 2012 visade att alternativet att cykla via cirkulationen hade väl så goda egenskaper. Inte minst med tanke på cyklistens status i trafiksystemet.

Frågan är därför om de rekommendationer för separering som togs fram i slutet av 1990- talet fortfarande är aktuella.

Projektet omfattar framtagning av olycksdata via STRADA, manuella konflikt- och beteendestudier i fält, mätning av flöden, konflikter och beteenden via filmning samt analyser av insamlade data och cirkulationsplatsernas utformning.

Råden i VGU kan härledas till VTI meddelande 864 från 1999. Slutsatserna i VTI:s studie bygger på en metod där man grupperar cirkulationsplatserna efter olika villkor och jämför faktiskt inträffade olyckor med den prediktionsmodell som VTI tog fram i början av 1990- talet och som presenterades i VTI meddelande 810A från 1996 (också kortfattat återgivet ovan). Vi har därför valt att använda samma metod i vår studie.

Olycksanalyserna i vår studie enligt VTI-metodiken indikerar att blandtrafik komplett utformad enligt Lundamodellen ger samma säkerhetsnivå som den vanliga principen där cyklisterna passerar vid sidan om cirkulationen.

Slutsatsen i detta projekt blir därför att blandtrafik kan tillämpas vid högre flöden än de råd som ges i VGU 2012. Analyserna tyder på att nivån skulle kunna höjas till ca 16000 inkommande bilar per dygn med bibehållen säkerhetsnivå.

Detta förutsätter att vissa villkor är uppfyllda vad gäller utformning och hastighet samt överväganden om i vilken trafikmiljö som blandtrafiken ska tillämpas och vilken prioritering som ska ges till de olika trafikslagen. Utformningen bör inte variera längs stråk. Rekommendationer lämnas i studien.

Viktigt är också att hantera den otrygghet som trafikanten kan känna. Av detta skäl bör alternativa färdvägar alltid erbjudas vid cirkulationsplatser med hög belastning.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 1,0 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2012/69961 " Cykeltrafik genom cirkulationsplatser".

Projektet beviljades hösten 2012 och slutrapporterades oktober 2013.