Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Genaste vägen genom cirkulationsplats för gående och cyklande

2012-2013 byggde Göteborgs Stad om två korsningar till cirkulationsplatser med gång- och cykeltrafiken rakt genom rondellen istället för utanför cirkulationen. Syftet med projektet är att utvärdera de två korsningarna i Göteborg och jämföra dem med traditionell cirkulations-platsutformning. Utvärderingen sker med avseende på trafiksäkerhet, framkomlighet och vägval för oskyddade trafikanter.

Utvärderingen har skett genom fältstudier. Varje korsning har studerats i tre dagar à sex timmar. Under fältstudierna har det genomförts konfliktstudier, väjningsstudier, vägvalskart-läggning och studier av rödljusbeteende.

Framkomligheten är mycket god i båda de studerade korsningarna främst på grund av den extremt höga andelen motorfordon som väjer för både gående och cyklande. De höga andelen motorfordonsförare som väjer beror troligtvis inte enbart på utformningen utan de höga flödena av både gående och cyklande är sannolikt en lika viktig orsak.

Allt tyder på att den nya utformningen är säker, åtminstone lika säker som traditionellt utformad cirkulationsplats med gång- och cykelbana utanför cirkulationen. En av anledningarna till detta kan vara att korsningspunkterna mellan oskyddade trafikanter och motorfordon blir färre än i traditionell utformning.

Detta ger, enligt "safety-in-numbers", lägre risk per cyklist och gående. I de konflikter som skett mellan motorfordon och gående/cyklande var motorfordonens hastighet låg, i de flesta fall så låg som 10-20 km/h och inte i något fall över 30 km/h. Risken för allvarliga konsekvenser av en olycka är liten vid så låga hastigheter. Den raka linjedragningen av cykelbanan som möjliggörs genom utformningen kan dock leda till högre cykelhastigheter och eventuellt fler cykel-cykelolyckor eftersom cyklisterna i första hand verkar vara uppmärksamma på biltrafiken.

I korsningen Bohusgatan-Sten Sturegatan korsade ca 16% av de gående gatan på andra ställen än på övergångsstället. Detta tyder på att det är viktigt att beakta hur gångflödena går innan beslut om placering av övergångsstället tas. De gående verkar benägna att ta genaste vägen även om den inte är rakt igenom rondellen.

Båda de studerade korsningarna var
trevägskorsningar för motorfordonstrafiken med gång- och cykelbanan mitt emellan körfälten på den mittersta av de anslutande gatorna. Det var därför naturligt att gång- och cykelpassagen gick rakt över rondellen mitt emellan till- och frånfart på det ena "benet". En cirkulationsplats i Skellefteå är mer traditionellt utformad med gång- och cykelbana på sidan av vägen och cykelbanan korsar då rondellen på diagonalen. Olycksstatistik från STRADA (10 år) visar att inga kollisionsolyckor skett i den cirkulationen. Vid utformning av en cirkulationsplats med gång- och cykelbanan på diagonalen bör dock beaktas att korsningspunkten mellan motorfordon och oskyddade trafikanter kommer närmare tillfarten för motorfordonen. Då en motorfordonsförare ska köra in i en cirkulationsplats tittar denne åt vänster efter andra fordon i cirkulationen. Om gång- och cykelöverfarten kommer för nära inpå kan det tänkas att motorfordonsföraren inte hinner vända huvudet och titta efter gående och cyklande.

Sammanfattningsvis bedöms denna korsningsutformning fungera väl och förbättra framkomlighet för gång- och cykeltrafiken samtidigt som den tydliggör att gång- och cykelstråken är prioriterade på platsen. Allt tyder på att trafiksäkerheten är minst lika god som den säkraste varianten av traditionell utformning av cirkulationsplats - då gång- och cykelbanan korsar utanför cirkulationen.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 1,9 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2012/69801 "Genaste vägen genom en cirkulationsplats för oskyddade trafikanter".

Projektet beviljades hösten 2012 och slutrapporterades december 2013.