Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kapacitet för cyklister i begränsade snitt

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

På flera platser i de större städerna börjar antalet cyklister nå kapacitetstaket. Det gäller fram-för allt korsningspunkter men även längs sträckor kan utrymmet kännas trångt. Om kapacite-ten på cykelvägnätet är för låg finns tendens att cyklister istället söker sig ut bland biltrafiken, vilket ökar risken för allvarliga olyckor. För att kunna planera med god säkerhetsstandard bör det därför finnas kunskap om kapacitetstaket för cykeltrafiken. Kunskapen har idag brister.

Syftet med projektet var att öka kunskapen om cykelbanors och cykelvägars kapacitet. Två flöden var av intresse, dels ett ostört flöde per timme där kapaciteten anses tillräcklig och dels ett maximalt flöde.

Efter att ha utvärderat statistik från cykelflödesmätningar valdes sex mätplatser ut för video-filmning och cykelräkningar, fem i Stockholm och en i Lund. Tre av mätplatserna var vid signalreglerade korsningar och tre var rullande flöden. De tre signalreglerade korsningarna videofilmades medan det genomfördes manuella räkningar på de övriga mätplatserna.

Mätningarna genomfördes på tider då det enligt cykelflödesmätningarna var ett högt flöde på respektive mätplats. För att kunna mäta maximal kapacitet valdes dessutom medvetet dagar med soligt väder eftersom att fler cyklister är ute då.

Det var stor variation i cykelflöden mellan de olika mätplatserna. Högst cykelflöde hade Strömbron norrut i Stockholm på morgonen fredagen den 20 maj 2011 kl 7:30–9:30. Då passerade 2685 cyklister, ca 22 per minut. Det var periodvis mycket trångt bland cyklisterna på bron. Maxflödet under en minut var 60 cyklister, d v s 1 per sekund. Lägst cykelflöde uppmättes i korsningen Getingevägen – Kung Oskars väg i Lund som filmades på morgonen fredagen den 6 maj kl 7:00–9:00. Endast 362 cyklister passerade, ca 3 per minut. Maxflödet var 17 cyklister under en minut.

På två av de sex cykelbanorna var det tidvis så trångt att cyklister lämnade cykelfältet både frivilligt och ofrivilligt. Det gäller de båda cykelbanorna på Strömbron i Stockholm. Det skulle kunna tyda på kapacitetsbrist.

En tänkbar definition på kapacitetsbrist kan vara följande: Det råder kapacitetsbrist när en cyklist, frivilligt eller ofrivilligt, lämnar cykelbanan för att framkomligheten i cykelbanan är begränsad. Det kan bero på att det är för många cyklister, andra trafikanter (exempelvis gående) eller begränsad bredd på cykelbanan.

På cykelbanor som är gjorda för att enbart medge en cykel i taget tycker vi att maxtaket för upplevd trängsel går vid 30-40 cyklister per minut. Ingen av de "tvåfilsbreda" platser som filmades hade så mycket trafik att kapacitetstaket inte höll.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 1,4 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2010/17678 A "Kapacitet för cyklister i begränsade snitt".

Projektet beviljades våren 2010 och slutrapporterades juni 2012.