Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Konkretisering av driftaspekter vid trafikplanering - en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författarnas och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Då vi som trafikplanerare med många års erfarenhet arbetat med utformning av hastighetsdämpande åtgärder på det statliga vägnätet har vi upplevt att det uppstår motstående intressen gällande utformningen. Många faktorer såsom trafiksäkerhetsaspekter, miljö, trafikantsammansättning, ekonomi samt drift- och underhåll skall vägas samman och ligga till grund för den typ av åtgärd som bedöms vara bäst lämpad för det aktuella platsen.

Projektets syfte har varit att identifiera konfliktpunkter och kommunikationsbrister mellan trafikplanering och drift gällande hastighetsdämpande åtgärder. Efter identifieringen gjordes en ansats att ge förslag på förbättrad samverkan samt utformning av hastighetsdämpande åtgärder.

Efter en inledande litteraturstudie av olika hastighetsdämpande åtgärder, samt beskrivning av den process varje projekt genomgår från idé till färdigbyggd åtgärd, samlades branschspecifik information in via möten och intervjuer med representanter för driftentreprenörer, projektledning, projektering, driftsamordning och trafikplanering. Insamlad information användes som grund till ett expertseminarium. Som komplement till muntlig information har även fältbesök gjorts vid ett antal hastighetsdämpande åtgärder på det statliga vägnätet.

Projektet har resulterat i ett antal punkter som behöver förbättras. Några, kanske speciellt gällande upphandlings-och utbildningsdelarna, kräver vidare utredning för att bli konkreta. Kommentarer och förslag har tagits fram kring hur förbättringar kan göras för att de hastighetsdämpande åtgärderna samt fordonen skall fungera bättre både gällande trafiksäkerhet och också underhåll. En sammanfattning av resultaten redovisas nedan.

Process och kommunikation

  • Se över driftupphandling
  • Förtydliga driftens roll i tidiga skeden - lokalt engagemang är viktigt.
  • Ökad utbildning av både drift- och trafikplaneringspersonal om respektivesarbetsområden
  • Utöka befintliga checklistors innehåll map konsekvenser - fokus på drift.

Utformning

  • Högre kantsten
  • Valmade plattor
  • Cirkulära gupp istället för platågupp
  • Prefabricerad ram för platåguppstillverkning
  • Bättre ledning genom hindren vintertid

Fordonsutveckling

  • Flexibla driftfordon

Slutrapport: Trafiksäkerhet och drift (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)

Projektet är utfört av: Tyréns, Lilla Badhusgatan 2, 411 21 Göteborg
Uppdragsansvarig: Anna Jägemalm