Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Långtidseffekt av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Borås

Syftet med detta projekt var att studera effekten av ombyggnadsåtgärder på fyra platser i Borås. I maj år 2000 stärktes regeln som reglerar fordonsförares väjningsplikt vid övergångsställen, Ett annat syfte med projektet var således även att studera effekten av regeländringen. Syftet var även att smala in funktionshindrads och barns åsikter om ombyggnadsåtgärderna.
 
Eftersom de studerade platserna byggdes om igen ett år efter första ombyggnationen är resultaten från denna studie inte långtidseffekt av ombyggnadsåtgärderna. Resultaten ska istället ses som effekter efter kortare tid efter varje ombyggnad. Det övergripande målet nås dock, att studera effekten av fysiska åtgärder med avseende på barns, äldres och funktionshindrades säkerhet och framkomlighet i tätorten.
 
På två platser genomfördes ombyggnationen för e regeländringen, två platser var jämförelseplatser. Alla platser valdes därför att skolor fanns i närheten. I studien beaktas särskilt barns och äldres framkomlighet och säkerhet som gående.
 
Utformningen av korsningarna påverkar trafikanternas beteende. På den plats där ett övergångsställe togs bort blev de fotgängare som korsade på det kvarvarande övergångsstället givna företräde mer sällan än på de platser där övergångsställena var kvar. På de platser där de flesta korsade gatan på övergångsstället gynnades barn och äldre mindre än andra åldersgrupper med avseende på framkomlighet. När sedan platsen byggdes om till gåfartsgata blev fotgängarna given företräde mindre ofta än jämfört med de andra platserna, trots att fordonshastigheterna där var de lägsta som observerades i denna studie. På jämförelseplatserna där det inte genomfördes några fysiska åtgärder, där orkade framkomligheten för gående efter regeländringen, men inte mer för barn än för andra åldersgrupper.

(Vägverkets beteckning: EK50A 2002:5205 ” Långtidseffekt av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Borås”)
Projektet avslutades februari 2006