Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Motorcyklisters hastigheter – nivåer och förändringar i samband med nya hastighetsgränser

För att uppnå etappmålet om högst 220 trafikdödade år 2020 finns delmålet att minst 80 % av trafikarbetet skall ske inom gällande hastighetsgräns. Delmålet betraktas som den enskilt viktigaste faktorn för uppfyllelsen. Målet gäller för personbilar, tunga fordon, motorcyklar och mopeder. Trafikverkets strategidokument om ökad säkerhet på motor­cykel och moped betonar att för att undvika motorcykelolyckor bör en ökad hastighetsefterlevnad bland motorcyklister vara ett prioriterat område.

Syftet med studien är att förbättra kunskapen om motorcyklisters hastig­heter på olika typer av vägar som fått ny hastighetsgräns och att uppskatta förändring­arna av deras hastigheter i samband med detta. Detta görs genom att nyttja hastighetsdata från statligt vägnät som samlats in i samband med utvärderingen av det nya hastighetsgränssystemet. Där har hastigheter mätts för 7 olika typer av vägar (grupper) och studien genomfördes som en urvalsundersökning där hastigheter och tidsavstånd mättes i ett slumpmässigt urval av 10 punkter per grupp. Inledningsvis undersöktes i vilken utsträckning redan insamlad hastighetsdata innehöll hastigheter från motorcyklister i tillräcklig omfattning för meningsfull analys. Det visade sig att för flera av grupperna var det för få motorcyklister för att redovisa resultat på gruppnivå.

Skriv max en sida.

Resultaten från hastighetsmätningarna visar att reshastigheten för motorcyklister har ökat med drygt 3 km/tim vid en höjning av hastighetsgränsen med 10 km/tim på motorväg med tidigare hastighetsgräns 110 km/tim eller 2+1-väg med tidigare hastighetsgräns 90 km/tim. Båda dessa förändringar är signifikanta. Förändringarna är av samma storleks­ordning som de som tidigare beräknats för personbilar utan släp men det är större osäkerhet i resultaten på grund av att det är mycket färre motorcyklister än bilister. För 2+1-vägar och 2-fältiga landsvägar som fått sänkt hastighetsgräns från 110 till 100 km/tim är förändringen inte signifikant. För fyra mätpunkter som studerats på landsväg som fått sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim ligger minskningen till följd av ny hastighetsgräns för motorcyklister på 2–3 km/tim, vilket även det är av samma storleks­ordning som förändringen för personbilister. Det bör dock påpekas att inga generella slutsatser kan dras från enbart dessa fyra punkter.

Vad gäller hastighetsefterlevnaden visar resultaten att generellt ökar andelen över­trädelser med cirka 20 % vid en sänkning av hastighetsgränsen med 10 km/tim på 2+1-vägar och landsvägar i Norrland med ny hastighetsgräns 100 km/tim. På motsvarande sätt har en höjning av hastighetsgränsen med 10 km/tim lett till att andelen hastighetsöverträdelser minskat med 14,4 % på motorväg 110–120 km/tim och med 18,9 % på 2+1-väg 90–100 km/tim.

Studerar man nivåerna på andelen överträdelser för motorcyklister visar mätningarna att för motorvägar med hastighetsgräns 120 km/tim kör 48,3 % av motorcyklisterna över gällande hastighetsgräns. För 2+1-vägar och 2-fältiga landsvägar i Norrland som fått sänkt hastighetsgräns till 100 km/tim är motsvarande nivå 57,4 respektive 50,6 % medan nivåerna för de 2+1-vägar som fått höjd hastighetsgräns till 100 km/tim ligger på 45,8 % över gällande hastighetsgräns. Genomgående för alla de studerade vägtyperna gäller att andelen trafikarbete som kör 30 km/tim eller mer över gällande hastighetsgräns ligger på omkring 5 %. Detta innebär till exempel att ca 5 % av motorcyklisterna kör 150 km/tim eller mer på motorvägar med hastighetsbegränsning 120 km/tim och på landsvägar med ny hastighets­gräns 80 km/tim kör ca 5 % i 110 km/tim eller mer.

Vad gäller hastighetsefterlevnaden på det statliga vägnätet är målet att 80 % av trafikarbetet skall ske inom gällande hastighetsgräns. Resultaten från denna studie pekar på att mellan 45 och 70 % av motorcyklisterna kör över gällande hastighetsgräns, beroende på vägtyp och hastighetsgräns. Samtidigt visar Trafikverkets djupstudier att i drygt en tredjedel av dödsolyckorna med motorcyklister har hastigheten varit mer än 30 km/tim över gällande hastighetsgräns och i ytterligare en tredjedel har hastigheten varit mellan 10 och 30 km/tim över hastighetsgränsen. Detta innebär att hastighets­efterlevnaden hos motorcyklister i högsta grad är ett viktigt område att jobba vidare med. Detta ligger i linje med Trafikverkets strategi om ökad säkerhet på motorcykel och moped där man betonar att för att undvika att motorcykelolyckor inträffar bör ökad en hastighets­efterlevnad bland motorcyklister vara ett prioriterat område.

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

VTI Rapport 760 (pdf-fil, 2,4 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/13726 "Motorcyklisters hastigheter".

Projektet beviljades våren 2011 och slutrapporterades september 2012.