Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pilotförsök av aktiva varningssystem på övergångsställen för ökad säkerhet för äldre

En undersökning från VTI ‐ Väg‐ och Transportforskningsinstitutet ‐ visar att antalet fotgängare som skadas svårt när de blivit påkörda på övergångsställen har ökat med mellan 5 och 10 procent. En särskilt utsatt grupp är äldre.
Detta projekt har syftat till att utreda huruvida aktiva varningssystem på övergångsställen kan öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna och då särskilt de äldre.

Aktiva varningssystem för att öka uppmärksamheten på övergångsställen går under namnet FIVÖ som står för Förstärkt Information Vid Övergångsställen. Grundprincipen med FIVÖ är att genom ett växelvis blinkande gult ljus ovanför den befintliga skyltningen indikera för fordonsförarna om att det finns oskyddade trafikanter som är på väg att gå eller cykla på övergångsstället. Principen ändrar inga trafikregler utan syftar endast till att öka förarnas uppmärksamhet på platser där det av flera
olika anledningar kan behövas en extra åtgärd utöver den ordinarie skyltningen. Systemet som testats inom ramen för projektet heter SeeMe och har tidigare utvecklats av det svenska företaget Amparo Solutions på uppdrag av Trafikverket.

Tre typer av studier har genomförts inom projektet. Dessa studier har berört; hastighet, beteende och funktion.
Resultaten visar att medelhastigheten sjönk på alla fem mätplatser efter installationen av SeeMe. På en plats, där det knappast fanns några fotgängare, var dock minskningen inte signifikant. Då SeeMe var installerat så var medelhastigheten är 2,7 ‐ 6,1 km/tim lägre hos fordon som exponerades för tända lampor i jämförelse med fordon som körde förbi då lamporna var släckta. Skillnaden 2,7 km/tim var dock inte signifikant. Hastighetsminskningen uppvisade två mönster. På tre platser fanns
ingen signifikant skillnad mellan föremätningen (utan SeeMe) och eftermätningen (med SeeMe) då lamporna var släckta. På de resterande två platserna var medelhastigheten signifikant lägre även då lamporna var släckta. Inte i något fall ökade medelhastigheten p.g.a. SeeMe.

Minskningen av medelhastigheten på de fyra platserna med signifikanta hastighetsminskningar efter installationen betyder enligt kända samband mellan hastighet och dödsrisker att de beräknade måtten på dödsrisk minskade med 10‐49 %.
Observationerna av fordonsförarnas benägenhet att inte stanna för fotgängare före och efter installationen av SeeMe uppvisar inte samma klara mönster som hastigheten. Både ökad och minskad benägenhet att inte stanna, observerades.

Funktionsmätningarna visade att de installerade SeeMe‐systemen under observationen fungerade felfritt på en av de fem platserna. På de övriga platserna uppstod två typer av fel och båda inträffade ungefär lika ofta. För 8 % av observationerna lyste inte lamporna trots att fotgängare/cyklist passerade övergångsstället och för 6 % lyste lamporna utan att någon fotgängare/cyklist
passerade. I resterande 86 % fungerade SeeMe som avsett, dvs. lamporna lyste när fotgängare eller cyklist passerade. Dessa siffror gäller alla platserna sammanslagna.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 1,1 Mb) 

Kontaktperson: Henrik Linell, E‐post: henrik.linell@amparosolutions.se, Telefon: 031‐721 1950
Adress: Amparo Solutions AB, Gruvgatan 8, 421 30 Västra Frölunda

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/11794 ” Pilotförsök av aktiva varningssystem på övergångsställen för ökad säkerhet för äldre”)

Projektet slutrapporterades februari 2011