Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säker skolväg för barn mellan hemmet och skolan, etapp 2

Projektet är en vidareutveckling av Säker skolväg för barn mellan hemmet och skolhållplatsen (etapp 1). I etapp 2 kopplas barns synpunkter till modellen och dessutom utvecklas inventeringsverktyget från etapp 1.

Projektet är genomfört med ekonomiskt stöd från Skyltfonden och är en vidareutveckling av Säker skolväg för barn mellan hemmet och skolhållplatsen (etapp 1). I etapp 1 togs en GIS-modell fram som kommuner kan använda för att enkelt kartlägga och klassificera barns skolvägar. Syftet med etapp 2 är att utveckla GIS-modellen från etapp 1 genom att koppla barns synpunkter till den samt att utveckla inventeringsverktyget från etapp 1. Vidare syftar etapp 2 till att verifiera GIS-modellens användbarhet i tätort. Det sker genom en fallstudie i Landskrona kommun.

Bilar som kör för fort gör skolvägen otrygg
För att koppla barns synpunkter till GIS-modellen konstruerades enkätfrågor. Eleverna i årskurs 1-6 på Albanoskolan i Landskrona fick besvara enkäten. Frågorna handlade om elevernas trafikmiljö längs deras skolvägar. Enkäten visar att 77 procent av eleverna oftast går eller cyklar till och från skolan. Resterande 23 procent åker bil eller buss. Av de elever som uppgav sin bostadsort bor 98 procent mindre än 1 km från skolan. I enkäten uppger 24 procent av eleverna att de uppfattar sin skolväg som farlig, otrygg eller läskig. Elevernas främsta motiv till detta är att bilarna kör för fort. Vidare har resultatet av enkäten mynnat ut i ett antal olika kartor som redovisar elevernas skolväg, problematiska platser och incidenter som de varit med om längs skolvägen.
 
I etapp 2 har ett antal olika trafikmiljöer definierats för sträckor och passager samt säker-hetsnivån har bestämts för dessa. Säkerhetsnivåerna illustreras med tre olika färgkoder; grön = hög säkerhetsnivå, gul = medelhög säkerhetsnivå och röd = låg säkerhetsnivå.

Utifrån resultatet av enkäterna inventerades elevernas skolvägar och passager. Inventeringen genomfördes med hjälp av ett inventeringsverktyg som har utvecklats i etapp 2. Där ritas sträckor och passager in i en kartapplikation. När användaren ritar i kartan sparas geometrin för det digitaliserade objektet som OGC-Well Known-text i en Microsoft Accessdatabas. Detaljerad information om objekten matas sedan in i databasen via ett formulär. Den samlade informationen om ett objekt räknas därefter om till en säkerhetsnivå. På så sätt kan användaren direkt i fält ta del av resultatet och med hjälp av färgkoderna få en visuell återkoppling till den säkerhetsnivå objektet tilldelas i kartan.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 5,2 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Sara Karlsson, uppdragsledare
Sweco Infrastructure AB
Tfn: 040-16 72 85, 0734-12 82 85
E-post: sara.karlsson@sweco.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2008-67843)

Projektet slutrapporterades i augusti 2009.