Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkra och trygga gångmiljöer för äldre: jämförelse av upplevelser och objektiv säkerhetssituation

Gång är ett viktigt transportsätt för äldre personer och äldres mobilitet påverkas till stor del av olika trygghetsrelaterade barriärer i gångmiljön. Det här projektet behandlar diskrepansen mellan upplevelser och objektiv säkerhetssituation. Genom litteraturstudier identifieras situationer och miljöer som äldre upplever otrygga, vilka jämförs med den objektiva säkerhetsbilden. Finns det en överensstämmelse? Slutligen diskuteras lösningar för hur man kan hantera diskrepans mellan trygghet och säkerhet samt behov av fortsatt forskning.

Överensstämmelse mellan trygghet och säkerhet

De flesta situationer och miljöer som äldre upplever otrygga och som begränsar deras mobilitet, är också förenade med osäkerhet i objektiva termer. Denna överensstämmelse mellan trygghet och säkerhet gäller höga fordonshastigheter, otillräckligt utrymme, korta gröntider i signalreglerade korsningar, fysiska hinder och oklara anvisningar, snö och halt väglag, få sittbänkar och dålig belysning. Det verkar till och med finnas en överensstämmelse mellan otrygghet och en objektiv osäkerhet när det gäller cyklister på trottoarer och dålig separering på gång- och cykelvägar –äldre fotgängare är överrepresenterade i kollisionsolyckor med cyklister. Det är enbart för övergångsställen som det finns en diskrepans mellan trygghet och säkerhet. Övergångsställen är en lösning som många gående, och då särskilt äldre, efterfrågar och känner sig trygga att korsa gatan på även om det inte alltid är den mest lämpliga lösningen ur säkerhetssynpunkt.
Det finns även flera otrygga situationer och miljöer som mer rör den allmänna känslan av trygghet i närmiljön och rädslan för brott. Det kan handla om bemötandet från andra människor, bemanning och polisiär närvaro, upplevelsen av ordningen i närmiljön (klotter/nedskräpning, skötsel av vegetation) samt överblickbarheten, orienterbarheten och hur befolkad närmiljön är. Det är dock aspekter som ligger utanför ramarna för den här studien då de inte kan stämmas av mot trafiksäkerhetsbilden.

Åtgärder i miljön och ökad kunskap –och nya synsätt och angreppssätt i planeringen

Åtgärder och strategier för att hantera diskrepans mellan säkerhet och trygghet innebär att flytta situationer och miljöer från otrygga/osäkra mot mer trygga/säkra. Det handlar om åtgärder i miljön, t ex fler hastighetssäkrade gångpassager och reducerad komplexitet i korsningar, tydlig separering av gående och cyklister, hinderfria gångmiljöer, satsning på drift och underhåll samt mer sittbänkar. Det handlar även om ökad kunskap, t ex genom informationsinsatser bland allmänheten för bättre bemötande av äldre, utbildning av entreprenörer och personal samt utbildning av äldre och trafikantträning.
Det finns även åtgärder och strategier som har mer att göra med hur vi ser på och tar oss an frågor som rör gående. Konkreta åtgärder för hur vi ska utforma säkra gångpassager och bygga bort hinder är viktiga, men om de inte sätts i ett större sammanhang är det svårt att få till en nödvändig systematik och effektivitet i vårt arbete för äldres mobilitet. Nya synsätt och angreppsätt handlar om att ha en planering med gångvänlighet som norm samt ett ”året runt”-perspektiv i planeringen och klimatanpassad utformning. Med en säker mobilitet som utgångspunkt för planeringen görs en avvägning mellan trafiksäkerhet och mobilitet: kan man acceptera en liten minskning av trafiksäkerheten för en kraftigt ökad mobilitet?

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 1,8 MB, öppnas i nytt fönster) 

Kontaktperson: Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, tel nr 046-38 65 32, e-post  hanna.wennberg@trivector.se

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/17771 A ”Säkra och trygga gångmiljöer för äldre: jämförelse av upplevelser och objektiv säkerhetssituation”)

Projektet startade 2010 och slutrapporterades juni 2011.