Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spårväg och trafiksäkerhet – hur farliga är spårvagnar för oskyddade trafikanter?

I detta projekt, finansierat av Trafikverkets skyltfond, har olycksmiljöer med hjälpav satellit- och streetview-bilder undersökts för att kunna förstå i vilka stadsmiljöer det finns risk för olyckor mellan spårvagnar och oskyddade trafikanter.

Arbetets kärna är en övergripande trafikmiljöstudie där både svenska och andra europeiska städer ingick. Trafikmiljöstudien genomfördes med satellitbilder och gatuvyer, som det erbjuds av olika tillgängliga karttjänster på internet (t.ex. google earth som använts i detta fall) samt kartlagda olycksplatser. Studiens fokus låg därigenom varken på en övergripande statistisk nivå eller på en detaljnivå där enskilda olycksförlopp studerades. Istället låg fokus på miljöerna där olyckorna skedde.

Med hjälp av denna ansats kan tidigare studieresultat bekräftas samtidigt som intressanta allmängiltiga tendenser kunde tydliggöras:

  • Less is more: Att bygga efter konsensusprincipen där spårvägen ska få plats utan att begränsa biltrafiken skapar potentiellt farliga trafiksituationer för oskyddade trafikanter.
  • Spårväg och gående: Gågatumiljöer med integrerad spårvägstrafik är med tanke på den stora exponeringen av oskyddade trafikanter inte nämnvärt presenterade i olyckor.
  • Spårväg och cyklister: Cyklister väljer gärna den närmaste vägen oberoende om den är avsedd för dem eller ej. Detta särskilda beteende behöver tas hänsyn till för att skapa en säker spårvagnstrafik.
  • Blandtrafik: Blandtrafik används i de allra flesta fallen enbart där biltrafikmängderna är förhållandevis låga samtidigt som gatubredden ofta är begränsad till ett körfält per riktning. Detta verkar skapa en acceptabel översiktlig miljö som inte kan ses vara problematiskt ur trafiksäkerhetssynvinkel.
  • GC-korsningar på sträckan: Framförallt i ytterområdena förekommer höga hastigheter i spårvagnstrafiken samtidigt som obevakade övergångsställen möjliggör korsning av spårvägen. Även om det inte sker särskilt många olyckor i sådana situationer är dock konsekvenserna vid en olycka stora. Att skapa säkra övergångar är därmed oerhört viktigt. Här bör även arbetas med förarnas ansvar om att bättre läsa trafiksituationer och anpassa hastigheten om så krävs istället för att blint hålla sig till den möjliga angivna maxhastigheten.
  • Förutsägbarhet: En del i trafiksäkerhetsarbetet bedöms vara om spårvagnarna alltid stannar vid hållplatser, oberoende om ett resandeutbyte sker eller inte. Det skapar tydliga situationer samtidigt som en fullständig fast tidtabell har fördelar ur en övergripande enkelhetssynvinkel.

Dessa situationsbetingade resultat kan användas vid den övergripande planeringen men hjälper även till vid prioriteringen av detaljutformningen. Arbetet, som har nischat sig mellan de statistiska undersökningarna på makronivå och detaljutformningsstudier på mikronivå, kan på detta sätt bidra till trafiksäkerhetsarbetet från relativt tidiga planeringsskeden till projekteringsfasen av ny- eller ombyggnadsprojekt.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 4,6 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Trivector Traffic AB, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, Per-Gunnar Andersson, tfn 046-38 65 00 vx, e-post: info@trivector.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2012/15684 "Spårväg och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter - från internationella erfarenheter till svenska råd".

Projektet beviljades våren 2012 och slutrapporterades juli 2013.