Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tessins väg

Forskargruppen trafikteknik vid Luleå tekniska universitet har genomfört en förstudie av Tessins väg i Malmö. Den platsen hade i tidigare undersökningar i stadsdelen visat på att många barn korsade den gatan på väg till skolan och upplevde den som otrygg. Syftet med studien var att undersöka trafiksäkerheten och framkomligheten på platsen samt vad barn tyckte om platsen. Det slutliga syftet var att ta fram förslag på hur platsen kunde göras tryggare. Projektet har bekostats av Vägverkets Skyltfond.
 
Bakgrunden till att studien av Tessins väg i Malmö genomfördes var att tidigare genomförda studier vid den närliggande Regementsgatan i Malmö visade att del skolbarn färdades på Tessins väg. Som effekt av den genomförda ombyggnationen på Regementsgatan fanns det farhågor hos Malmö kommun att en del av trafiken hade flyttats till Tessins väg, vilket också bekräftades med flödesmätningar utförda av kommunen. Hastighetsmätningar visade också att gällande hastighetsbegränsningar ofta överskreds. Det kom även synpunkter från föräldrar till barn vid två närliggande skolor om otrygg skolväg. I en process för eventuell ombyggnation av Tessins väg skulle barns åsikter om Tessins väg väga tungt i enlighet med Barnkonventionen. I projektets inledning genomfördes därför en skolenkät till barnen på Fridhemsskolan. Där framkom att en av de platser som barnen ansåg speciellt farlig och otrygg var korsningen mellan Tessins väg och Henrik Wranérs gata.
 
Hösten 2003 gjordes fältmätningar med hjälp av videofilmning, hastighetsmätningar och observationer på Tessins väg i två korsningar och även i en kontrollkorsning. En inledande analys av videofilmerna och av fordonshastigheterna visade på ett behov av att åtgärda platserna vid Tessins väg. Vid ett efterföljande möte med företrädare för Malmö kommun samt skolpersonal redovisades resultaten av fältarbetena samt diskuterades hur den fortsatta processen skulle se ut för att skapa en ökad säkerhet för skolbarnen.

Ett förslag till ombyggnation för de två korsningarna utarbetades av LTU baserat på skolenkäterna, den korta videoanalysen samt fordonshastigheterna och tillsändes arbetsgruppen vid gatukontoret i Malmö som efter justering av förslaget beslöt att föreslå en ombyggnad vid en av korsningarna, den vid Henrik Wranérs gata.

Efter att ärendet återremitterats (bordlagts) ett antal gånger i kommunens trafikdelegation (tekniska nämnden) beslöt man att projektera ärendet. De många politiska turerna gjorde att ombyggnationen av korsningen försenades kraftigt. Under september månad 2005 var korsningen ombyggd. Korsningen har smalnats av och fått endast ett körfält i vardera riktningen längs Tessins väg. Vidare har mittrefuger och vägkuddar anlagts för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter som passerar.

Slutrapport Tessins väg (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktpersonger:
Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå, tfn 0920-49 18 67, e-post Charlotta.M.Johansson@ltu.se och Peter Rosander, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå, tfn 0920-49 24 09, e-post Peter.Rosander@ltu.se
(Vägverkets beteckning: EK50A 2003:6008 ” Tessins väg, Malmö – ett exempel på hur barn medverkar i processens om gatumiljöns förnyelse och i utvärderingen av effekten av ombyggnaden”)

Projektet slutrapporterat april 2005