Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikmiljön i skolans närområde ur ett barnperspektiv – pilotundersökning

Syftet var att genomföra en pilotundersökning för att ta fram metod och arbetssätt att beskriva trafikmiljön i skolans närområde. Primärt studerades trafiksäkerheten i skolans närmiljö, främst med avseende på den tiden då barnen kommer till skolan och när de ska hem från skolan.

Metod

Befintligt kontaktnät nyttjades för att fånga upp verksamhet som pågick inom området fram till 2005. En förfrågan ställdes till Sveriges kommuner avseende initiativ kring barns säkerhet. Vidare genomfördes en begränsad litteratur- och Internetsökning. Internetsökningen genom-fördes bl.a. i VTI:s biblioteksdatabas TRAX med sökorden ”barn” samt ord innehållande ”skol”, d v s ord som skola, skolväg och skolresa. Dessutom användes material som samlats in av författarna sedan tidigare.

På basis av kunskapsgenomgången har en metod för kartläggning av skolans närmiljö utvecklats. Den slutliga metoden omfattar aktiviteter riktade mot

  • Barnens beskrivning av miljön i ord och bild
  • Intervjuer med skolpersonal
  • Intervjuer med skolledare

Önskemålet har varit att metoden utgår ifrån barnens perspektiv. Mervärdet av barnpers-pektivet beskrivs genom att de positiva och negativa bedömningarna som kommit fram i barnens beskrivningar jämförs med övriga bedömares uppfattning.

Inventering av tänkbara skolor genomfördes. Två skolor med skolskjutselever valdes ut där stegvis olika metoder testats. Faktorer som beaktades vid val av skolor var bland andra: placering med avseende på gatumiljö, typ av bebyggelse och närhet till stadskärna; upptagningsområde, skolskjuts, stadier, resultat av enkäter till barn och föräldrar samt kommunens önskan avseende skolor med redan identifierade problem.

Av det arbete som har genomförts avseende skolans närmiljö framkommer att det är viktigt att studera miljön på plats. Där kan man se upptrampade stigar som visar var människor väljer att gå, till skillnad från en karta som endast visar var trafikplanerarna tänkt att människor ska gå. För att få en överblick avseende trafikmiljön vid olika skolor är det inte tillräckligt att vända sig enbart till kommunansvarig/skolansvarig. Det är också viktigt att inhämta information från andra källor. De aktörer som finns (skolledare, elever, skolpersonal m.fl.) har olika bild av när och hur trafiken och människorna rör sig kring skolan. Deras bilder kan komplettera varandra, men det förekommer också att de lämnar motstridiga uppgifter vilket ger orsak att söka förklaring till detta.

Rapporten är framtagen med ekonomiska bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Stånd-punkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområden.

Rapport: Trafikmiljön i skolans närområde ur ett barnperspektiv - pilotundersökning (pdf-fil, 1,8 MB) 

Kontaktperson: VTI, Linköping, Astrid Linder e-post astrid.linder@vti.se, 013-20 40 00 vx

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/1798 A, fd EK50A2003:25374 ”Trafikmiljön i skolans närområde ur ett barnperspektiv – pilotundersökning)

Projektet slutrapporterades december 2010.