Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhet vid skolor kopplat till parkering & angöring

Biltrafiken kring våra skolor har de senaste åren ökat markant och trafiksäkerheten kring våra skolor är ett prioriterat område hos många kommuner. Ett sätt att åtgärda problemen är möjligheten att ändra vanor och beteende hos skjutsande föräldrar och därmed minska antalet föräldrar som skjutsar med bil. För föräldrar och skolskjuts kommer det dock alltid att finnas behov i någon utsträckning av att kunna lämna och hämta barn vid skolan med bil respektive buss. Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur olika principer för parkering och angöring påverkar trafiksäkerheten genom att studera olycksstatistik och beteenden i fältstudier samt fånga in brukarnas och andra intressenters tankar och synpunkter kring hur det fungerar vid ett antal utvalda skolor. Nedan görs en sammanställning av slutsatser och rekommendationer kring hur parkering och angöring bör hanteras vid skolor för att uppnå en trafiksäker miljö.

Tillgång till parkering och angöring

 • Studien kan inte visa att det är mer trafiksäkert att tillhandahålla en hög tillgång till parkering och/eller angöring jämfört med att inte göra det. Om tillgången till parkering eller angöring inte är tillräcklig bedöms dock detta ge upphov till ett mer oförutsägbart handlande och större riskbeteende hos angörande föräldrar vilket skapar en otrygg miljö.
 • Tillgången till parkering och angöring bör anpassa till både kommunens och till skolans närområdes förutsättningar. I förlängningen är tillgången till parkering en avvägning där trafiksäkerhet måste vägas mot vilket trafiksystem som eftersträvas.

Utformning av parkering och angöring

 • Utformningen av parkering/angöring bör vara tydlig och självförklarande för att minska riskbeteenden och oförutsägbart handlande.
 • För att skapa en tydlig och kontrollerad trafiksituation kring skolan bör ett val göras mellan att erbjuda god tillgänglighet till skolan för biltrafiken eller att starkt begränsad tillgänglighet.
 • Parkering och angöring bör först och främst placeras så att barn som blir skjutsade släpps av så att de inte behöver korsa några trafikströmmar. Det är dock viktigt att det även finns möjlighet att angöra eller parkera i alla färdriktningar för att undvika ett oförutsägbart beteende hos biltrafiken.
 • Hastigheten är avgörande när det gäller trafiksäkerhet. För att säkerställa att bilisterna håller hastigheten 30 km/h i anslutning till parkering och angöring räcker det inte enbart med skyltning. Fysisk utformning krävs för att säkerställa en låg hastighet.
 • Vinkelrät parkering och angöring är att föredra framför snedställd eftersom den är mer lättorienterad, minskar körsträckan samt ger större frihet i sökningen då parkeringsgatorna är dubbelriktade.

Fördelning av olika trafikströmmar

 • Det bör finnas flera entréer och tillfartsvägar för att fördela belastningen så att trafikströmmarna inte koncentreras i en och samma punkt.
 • Om möjligt bör de skjutsande föräldrarna spridas ut över tiden genom att barnen börjar vid olika tider.
 • Separerad gång- och cykelbana bör anläggas utanför skolan hela vägen fram till skolans entréer.
 • Varutransporternas mottag bör fysiskt skiljas från biltrafikens parkering och angöring. Alternativt bör varutransporterna istället särskiljas från övrig angöringstrafik i tid via tydliga upphandlingskrav.
 • Parkering och angöring för skjutsande föräldrar bör ej anläggas utefter större genomfartsgator.

Platsen närmast skolan måste prioriteras väl så att den utnyttjas så effektivt som möjligt. Avvägning kan då behöva göras mellan behovet av skolskjuts och angörande föräldrar.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson:
Tyréns AB, Malmö, Karin Caesar, tel 010-452 21 53
karin.caesar@tyrens.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2012/69940 ” Trafiksäkerhet vid skolor - hur påverkar utformning och lokalisering av parkering/angöring trafiksäkerheten för barn”. Projektet beviljades hösten 2012 och slutrapporterades mars 2014.

Slutrapport: Trafiksäkerhet vid skolor kopplat till parkering & angöring (pdf-fil, 20,1 MB)