Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikskadade rapporterade via STRADA sjukvård - dess betydelse för kommunernas trafiksäkerhetsarbete

Projektet bör visa på nyttan av sjukvårdens rapportering av trafikskadade, d v s hur framförallt kommunerna använder sjukvårdsdata för att förbättra trafiksäkerheten och bidra till att nå lokala och nationella trafiksäkerhetsmål.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Projektet genomfördes i två delar, en kvantitativ och en kvalitativ. Till detta har också synpunkter tagits in från en referensgrupp bestående av representanter för ett par kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket och Transportstyrelsen.

Kommuner använder idag sjukvårdsdata i hög utsträckning framförallt i arbetet med att förbättra för cyklister och fotgängare där polisens uppgifter inte tillräckliga. Sjukvårdsinformation används som underlag t ex vid framtagning av planer av olika slag som trafiksäkerhetsplaner, översiktsplaner, detaljplaner, cykelplaner och hastighetsplaner. Det används även vid analyser av måluppfyllnader och årsresultat.

STRADA är ett nationellt system för skador och olyckor inom vägtrafiken. Genom sjukvårdsinformationen får man bl a kunskap om de olyckor med oskyddade trafikanter som polisen oftast inte har kännedom om. Typexemplet är cykelolyckor som ger olika bild av orsak och konsekvens beroende på om polisen eller sjukvården rapporterat den. Polisen "missar" 70 – 80 procent av cykelolyckorna då dessa skett som singelolyckor.

Utan STRADA Sjukvård skulle det vara omöjligt att få reda på hur många som skadas allvarligt i vägtrafikolyckor. Varken statliga myndigheter eller kommuner skulle kunna vidta rätt åtgärder för att minska antalet trafikskadade.

Det finns inget alternativ till STRADA Sjukvård. Uppgifterna kan inte hämtas från andra register då dessa tagits fram i annat syfte. Att bygga upp lokala register, som tidigare till viss del gjordes på kommunal nivå, är inte kostnadseffektivt eller hållbart över tid.

Sjukvårdens registrering kostar pengar. Så länge det inte går att redovisa hur kostnaderna minskar hos sjukvården tack vare färre trafikskadade måste någon annan finansiera registreringen. De avtal som reglerar ersättningen bör ses över så att det tydligt framgår vad ersättningen ska täcka och vad som ska levereras med avseende på bortfall och kvalité i positionering och beskrivning.

För att kvalitén på data ska kunna vara hög på det som registreras, krävs återkoppling mellan de som registrerar och de som använder STRADA-data. Det betyder att samarbetet mellan sjukhus och kommuner behöver utvecklas. Kommunen ska vara med och ställa krav på det som rapporteras in av sjukvården och bör också visa sjukvården att informationen används.

STRADA, där uppgifter från polis och sjukhus registreras är unikt och bör inte avvecklas utan utvecklas. Om inte systemet får möjlighet till utveckling kan med tiden användbarheten minska.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson:
Sweco TransportSystem AB, Göteborg, Kristina Mattsson el Claes Johansson. Tfn 072-723 64 11, e-post kristina.mattsson@sweco.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2013/70349 " Trafikskadade rapporterade via STRADA sjukvård - dess betydelse för kommunernas trafiksäkerhetsarbete".

Projektet beviljades hösten 2013 och slutrapporterades maj 2014.