Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Uppföljning av ett rondellprojekt

De långtida effekterna av ett försök med rondeller som hastighetsdämpande åtgärder har studerats och följts upp i ett projekt vid Lunds tekniska högskola.

Genom bl.a. hastighetsmätningar, intervjuer och olycksanalyser, och genom att filma trafikanternas beteenden, har man i projektet jämfört sitt resultat med de noggranna undersökningar som gjordes i samband med att rondellerna byggdes i det första försöket.

Två av de fem rondeller som fanns kvar sedan det ursprungliga försöket hade förblivit helt oförändrade, medan tre hade byggts om. I studien fann man bl.a. att hastigheten var lägst i de två rondeller som inte förändrats. Jämfört med den hastighet som uppmättes i korsningen strax efter rondellernas tillkomst, hade den visserligen ökat med några km/h, men var ändå betydligt lägre än den varit då korsningen inte hade någon rondell alls.

Även om få olyckor med personskador inträffat i de oförändrade rondellerna, noterades ändå att olyckorna, liksom de allvarliga skadorna, minskat märkbart. Men i den rondell som hade en större diameter, tycktes det ha blivit farligare för cyklisterna att ta sig igenom. Projektet understryker också hur viktig själva utformningen av rondellen är. Det gäller t.ex. att ha en bra övergång mellan cykelbanan och korsningen, och att undvika dubbelriktade cykelbanor.

Trafikanterna själva visade sig överlag i stort sett nöjda med rondellerna. En stor del tyckte att säkerheten förbättrats och att tempot blivit lugnare. Många cyklister och fotgängare tyckte att det blivit lättare att korsa rondellen och att bilisterna visade större hänsyn. En del kände sig dock osäkra på hur bilförarna skulle bete sig och vad de skulle företa sig och tyckte därför det blivit svårare att passera korsningen sedan rondellen kommit till.

Kommunikationsforskningsberedningen har samfinansierat projektet.

Kontaktperson:
Institutionen för trafikteknik, Lunds tekniska högskola,
Christer Hydén, András Varhelyi, Box 118, 221 00 Lund
Tfn: 046-222 91 25, fax: 046-12 32 72, e-post:

christer.hyden@tft.lth.se och

andras.varhelyi@tft.lth.se.

Hydén C, Várhelyi A, Nygård M: "Uppföljning av långtidseffekterna av små cirkulationsplatser. Resultat från fortsatta försök i Växjö", Lunds universitet, Lunds tekniska högskola, Institutionen för trafikteknik, Bulletin 153, 1997

(Vägverkets beteckning: TR 40-A 95:9796, "Uppföljning av långtidseffekterna av små cirkulationsplatser")