Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utvärdering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för skolbarn i region Norr

Rapporten tar upp ett antal projekt som studerats inom området "gatuombyggnad och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för barns och ungdomars säkerhet och framkomlighet som gående och cyklister".

Studien inleddes med en enkät till Vägverket Region Norr och tio kommuner i Norrbotten om planerade projekt under åren 2004 och 2005. Syftet med enkäten var att översiktligt bedöma effekten av de ombyggnadsprojekt som genomförs i Region Norr för att öka säkerheten och framkomligheten för skolbarn och gymnasieungdomar. För utvärdering av effekten av åtgärderna valdes sedan tre projekt ut för före- och efterstudier. Munksundsvägen i Piteå, väg 582 genom Alvik i Luleå kommun och Rådstugatan i Luleå, var de platser som valdes ut för studierna.

Förutom den inledande enkäten till kommunerna och Vägverket, använde man sig av  följande datafångstmetoder: enkäter till kommuner, enkäter till skolbarn, mätning av fordonsflöden och fordonshastigheter med slangar, mätning av fordonshastigheter med laser samt videofilmning av de studerade platserna och kodning av trafikantbeteenden. Projektet har genomförts som en före- och efterstudie på det tre platserna under åren 2004-2006.

En signifikant hastighetssänkning uppmättes efter åtgärder i Alvik och Munksund, men inte på någon av platserna var fordonshastigheterna under 30 km/h, vilket ofta är målet med hastighetssänkande åtgärder. På Rådstugatan sänktes inte hastigheterna efter ombyggnad, i stället kunde en svag hastighetsökning uppmätas. Efter de åtgärder som gjorts på de tre olika platserna var nivåerna inte tillräckligt låga för att utgöra säkra hastigheter vid en eventuell kollision (enligt sambanden mellan fordonshastighet och krockvåld).

I Munksund fick åtgärderna den positiva effekten att de gående och cyklande barnen oftare korsade vägen på övergångställena, vilket också ledde till att de  oftare gavs företräde av bilisterna. Ur krockvåldssynpunkt var det positivt, eftersom hastigheterna var något lägre på övergångställena än på sträckorna, t.ex. vid skolinfarten.
Trafiksignaler installerades, främst som en flödesreglerande åtgärd, i korsningen
Rådstugatan-Storgatan. Inga allvarliga konflikter observerades, vilket gjorde att det inte gick att dra några slutsatser om risk för kollisioner.

I Alvik gick det inte att påvisa några tydliga förändringar i trafikantbeteenden för oskyddade trafikanter. Gående barn gick oftare på rätt sida av vägen efter ombyggnaden, men det är en förändring som är svår att koppla till verklig trafiksäkerhetsnytta.

Positivt var dock, att andelen cyklister som använde cykelhjälm ökade med tiden, både i Munksund och i Alvik.

Arbetsrapport Utvärdering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för skolbarn i Region Norr (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Arbetsrapport Skolenkäter vid Munksundsskolani Piteå (pdf-fil, 5 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Lars Leden, Avdelningen för arkitektur och infrastruktur, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå, tfn 0920-49 00 00

E-post: lars.leden@ltu.se

(Vägverkets beteckning EK50 A 2003:25219 ”Utvärdering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder för skolbarn i region Norr”)

Projektet slutrapporterat januari 2007