Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Definition av säkert räcke för motorcyklister

Litteraturstudie där tre frågor studerats: skador och skaderisk utifrån räckestyp, räckets utformning samt räckets placering. Svensk olycksstatistik har även jämförts med internationell.

Litteraturstudien har genomförts där forskning, studier och statistik från hela världen har samlats och studerats. En workshop med deltagare från olika intresseområden i Sverige, Norge och European Road Federation i Bryssel har hållits. Där presenterades resultatet av litteraturstudien och föreläsningar hölls av forskare från USA och Tyskland.

Tre frågor har studerats: skador och skaderisk utifrån räckestyp, vilken betydelse det har utifrån räckets utformning samt vilken betydelse räckets placering har för skaderisken. Dessutom har statistik över svenska MC-olyckor mot räcken jämförts med resten av världen. Sverige har en hög andel dödade MC-förare i räckesolyckor. Det finns mycket forskning på området. Ett sätt att minska skaderisken för motorcyklister avseende såväl räckesutformning som räckesinstallation. Det bästa räcket för en motorcyklist är att inte montera räcke alls. Vår uppfattning är att om räcket i sig är farligare än det räcket är avsett att skydda från bör inget räcke sättas upp.

Underlag finns för att fatta beslut som ökar motorcyklisternas säkerhet i fråga om räckens utformning och placering. Dock behövs tydligare krav och regler samt en medvetenhet hos beställarna om den höga skaderisken av vissa räckestyper.

Utifrån litteraturstudien har en klassificeringstabell över positiva egenskaper för att minska skaderisken för motorcyklister skapats, från -1 till +5. Såväl befintliga räcken som prototyper har använts för att åskådliggöra detta praktiskt. En ökad användning av räcken i klass 3-4-5 ovan istället för -1 och 0 skulle minska skaderisken betydligt, särskilt på TEN-T-vägarna där de flesta MC-förare dör i räckesolyckor samt i kurvor där 70 procent av alla singelolyckor med dödlig utgång på MC sker.

Samtliga studier visar en mycket hög risk att dödas eller skadas allvarligt för motorcyklister som krockar med räcken. Skaderisken kan minskas med ett aktivt val av räckeskonstruktioner som har mer förlåtande egenskaper.

Av de tester som genomförts är det räcken med Motorcycle Protection System, här förkortat MPS, som ger lägsta skaderisk. MPS har sedan drygt tio år en känd positiv effekt främst vid liggande men även vid sittande räckeskollisioner. Vid sittande räckeskollison har uppstickande stolptoppar, ojämn trafiksida, skarpa kanter och hörn en avgörande betydelse för ett sämre skadeutfall. De flesta studierna visar på en lägre skaderisk för betongräcken jämfört med balk och vajerräcken, några visar på jämförbar skaderisk. Sverige använder de räckestyper som medför störst skaderisk för motorcyklister. Sverige har också lägre räcken är övriga Europa vilket ökar risken för fall över räcket och omöjliggör i vissa fall eftermontage av MPS.

Räcken med oskyddade stolpar och utstickande delar ger allvarligaste skadorna. Släta räcken, utan oskyddade stolpar, ger mindre skaderisk. Skaderisken för vajerräcken har varit högre än alla andra räckestyper i några studier medan skaderisken motsvarar kollision med w-profil i ett par studier. De vanligaste skadorna vid räckesolyckor är ben-, huvud, bröstkorg och bäcken. Räckets avstånd från vägbanan har betydelse för skaderisk och olycksförlopp. Det avstånd där räcken tillåts placeras i Sverige bör utökas i enlighet med de rekommendationer som finns i flera studier. Särskilt viktigt är detta på TEN-T vägarna med hög tillåten hastighet och där de flesta motorcyklisterna omkommer i Sverige. Att anlägga förlåtande sidoområden istället för sidoräcken i första hand är ett annat sätt att öka säkerheten för motorcyklister.

Den tekniska specifikationen TS 1317-8 anger en testmetod där en liggande dummy skjuts med huvudet före in i ett räcke i en vinkel där få olyckor sker. Det är en metod som kan förenklas utan att säkerheten försämras för motorcyklister. Testmetoden bör kompletteras med sittande test eller enkla utformningsregler där hänsyn tas till denna typ av kollision.

Workshopen visade att det finns stort intresse från alla parter att arbeta vidare med frågan om säkrare räcken för motorcyklister. Räckestillverkarna kan ta fram produkter men det krävs en kravspecifikation och uttalad efterfrågan för produkterna – här har Trafikverket som helt dominerande beställare och marknadsaktör en nyckelroll.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktpersoner, se under Kontakta oss.

Projektets slutrapport:
TRV 2014:14608 Definition av säkert räcke för motorcyklister samt en tänkbar testmetod av MC och räcken

Projektet beviljades bidrag sommaren 2014. Projektet slutrapporterades augusti 2015.