Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elcyklar i trafiken - Jämförande studie mellan elcyklar och konventionella cyklar i vardagstrafik

Andelen elcyklar i trafiken ökar och om trenden i Sverige fortsätter på samma sätt som i andra länder kan elcyklar på tio års sikt förväntas utgöra mellan 10-20% av cykelflottan och en än större del av trafikarbetet med cykel.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Om användningen av elcyklar leder till ökad hastighet bland cyklister kan det förmodas ha konsekvenser för trafiksäkerheten.

Denna studie har haft som mål att undersöka skillnaden mellan elcyklar och konventionella cyklar i vanlig trafik, främst avseende hastighet. Den bygger på inhämtning av ruttdata från cykelpendlare med hjälp av GPS. Studien rekryterade ett antal cykelpendlare i Göteborg som ombads att under en vecka logga sina arbetsresor med hjälp av en dedikerad mobilapp som loggar ruttens GPS-data. De medverkande försågs därefter med en elcykel under en vecka, som skulle användas för samma resor och med fortsatt registrering av ruttdata. Totalt samlades användbar data från 526 rutter av 18 medverkande cyklister in.

Ruttdatan analyserades därefter på skillnader mellan konventionella- och elcyklar. De mest centrala resultaten är att bytet till elcykel i genomsnitt medförde en ökad hastighet (rullfart) med 9% och att hastighetsfördelningen blev snävare. Hastighetsskillnaderna inom respektive grupp var dock betydligt större än skillnaderna mellan elcyklar och konventionella cyklar.

Liknande skillnader kunde uppmätas i startfasen från stillastående, vid inbromsning mot stillastående skiljer sig inte elcyklar från konventionella cyklar.

Vidare undersökte studien om hastighetsskillnaden mellan el- och konventionella cyklar påverkas av sträckans lutning. En liten påverkan har kunnat utläsas ur datan, men hastighetsskillnaden mellan el- och konventionella cyklar kvarstår i stort sett oavsett lutning, se figur B. För samtliga lutningar är skillnaderna inom grupperna betydligt större än skillnaden mellan medelvärdena av el- respektive konventionella cyklar.

Den centrala slutsatsen från studien är att en ökad andel elcyklar inte kommer att påverka maxfarten på cykelvägarna, men kommer att höja genomsnittshastigheten. Därmed ökar riskerna för olyckor om inte cykelinfrastrukturen anpassas i takt med en ökande andel elcyklar.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport: Elcyklar i trafiken (pdf-fil, 4 MB, öppnas i nytt fönster)


Trafikverkets beteckning: TRV 2014/15088 "Naturalistisk studie om elcyklisters trafikbeteende och dess betydelse för cykelinfrastrukturen och trafiksäkerheten"
Projektet har utförts under hösten 2014 tom våren 2017. Projektet slutrapporterades maj 2017.