Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nollvisionen 2.0 och trafiksäkerheten

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i ankomstzoner vid resecentras stationsområden: olycksrisker och möjliga åtgärder. Ett försök att tillämpa och operationalisera Nollvisionen 2.0.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Utgångspunkten för arbetet med säker vägtrafik i Sverige är nollvisionen som riksdagen antog år 1997.

Konceptet Nollvisionen 2.0 sätter fokus på ökad säker mobilitet för fotgängare och cyklister. Nollvisionen 2.0 integrerar trafiksäkerhetsfrågorna i samhällsplaneringen, ökar fokus på de allvarliga skadorna i tätortstrafiken och för samman trafiksäkerhetsagendan med hållbarhets- och hälsoagendorna.

Den här studien försöker tillämpa Nollvisionen 2.0 i syfte att främja trafiksäkerheten vid resecentras ankomstzoner.

Vid de flesta resecentra som finns i Sverige har trafiksäkerhetsproblemen vid ankomstzonerna minimerats genom att de oskyddade trafikanterna på ett effektivt sätt har separerats från bussar och andra motorfordon. Vid vissa resecentra i Sverige tvingas emellertid oskyddade trafikanter att passera gator och områden som trafikeras av bussar och andra motorfordon. Detta innebär en förhöjd olycksrisk för cyklister och fotgängare.

Två enkätundersökningar genomfördes inom ramen för detta projekt. Den ena undersökningen riktade sig till resenärer vid Resecentrum i Uppsala och den andra riktade sig till busschaufförer som kör vid resecentrum. Undersökningen visade att resenärer och busschaufförer i första hand efterlyser ökad separation mellan bussar och andra motorfordon. Båda enkätundersökningarna visade att det finns en viss acceptans för att sänka hastigheten för busstrafiken.

En central slutsats i denna studie är att högsta tillåtna hastighet för motorfordon som trafikerar gator och områden i resecentras ankomstområden som korsas av gående och cyklister bör sänkas till 15 km/tim. Denna hastighetsgräns har redan införts vid Cityterminalen i Stockholm.

Bland de oskyddade trafikanterna som rör sig i stationsområdenas ankomstzoner finns tre grupper som är särskilt utsatta ur trafiksäkerhetssynvinkel: barn, äldre och funktionshindrade. För synskadade är två åtgärder särskilt viktiga i ankomstområdena: Tydligt markerade ledstråk och ledsagning – inte bara till och från tåg utan även till och från bussar.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Länk till rapporten:
Nollvisionen 2.0 och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid resecentras ankomstzoner (pdf-fil, 2,7 MB) 

Projektet har utförts under sommaren 2015 tom sommaren 2016. Projektet slutrapporterades juni 2016.