Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya recept för ispreventiva substanser för halkbekämpning av gång- och cykelbanor

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Syftet med projektet har varit att undersöka lovande formuleringar i sopsaltare på cykel- och gångbanor och utforma tester på hur effekten av dessa kan jämföras samt hur prestandan i fält överensstämmer med laborativa resultat. Resultaten har genomgående jämförts med det gatusalt som nästan uteslutande används dag. Parametrar som löslighet, blandbarhet, pris och logistik har även tagits i beaktande.

Resultatet från ispreventiva åtgärder beror på infrastruktur och klimat vid mättillfället. För att jämföra olika substanser bör simultana mätningar ske på likvärdiga sträckningar. Dock kan en del slutsatser dras från utförda fältförsök i Umeå: personalen som befann sig på plats uttryckte direkt att det var stor skillnad på resultatet vid användande av kaliumformiat och avisningsreaktionen skedde omedelbart, även vid temperaturer när användningen och resultatet av natriumklorid avtar. Detta stämmer överens med de uppmätta värdena samt de resultat som tagits fram vid laboratorieförsök. Detta innebär att sopsaltningsmetoden skulle kunna användas i områden där klimatet är kallare än -8 ⁰C. Stora områden där denna metod förr inte använts skulle nu kunna överväga sopsaltning som en vinterväghållningsmetod.

Genomgående är också att den första mätningen har ett lägre värde än de efterföljande fyra slagen. Då det ligger snömodd på ytan visar det första slaget att den initiala risken att halka är högre än vid de senare slagen så snömodden slagits undan, vilket även syntes tydligt på ytan under pågående försök. Sopning av ytan i direkt anslutning till spridning av avisningsmedel vid nederbörd är en avgörande faktor för att få ett bra resultat. Snötäcket hindrar spridningen av kaliumformiaten och lösningen som sprids ut sjunker igenom täcket. Som mätningarna indikerar varierar friktionsresultaten beroende på testytan, då all snö inte hunnit smälta undan än.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapporten i sin helhet
Nya recept för ispreventiva substanser för halkbekämpning av gång- och cykelbanor (pdf-fil, öppnas i nytt fönster, 517 kB)

Kontaktperson: SP Kemi, Material och Ytor, Stockholm, Viveca Wallqvist, e-post viveca.wallqvist@sp.se, tel 010-516 60 76

Trafikverkets beteckning: TRV 2014/77296 "Nya recept för ispreventiva substanser för halkbekämpning av gång- och cykelbanor".

Projektet har utförts under vintern 2014 tom våren 2016. Projektet slutrapporterades juni 2016.