Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spårvägens påverkan på trafiksäkerheten hos oskyddade trafikanter vid olika utformning och reglering

Studien tittar på hur spårvägens utformning och reglering påverkar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, hur tekniska handböcker och styrande dokument berör utformning och reglering, och om det finns olika tolkningar och lokala skillnader.

Syftet med studien har varit att öka förståelsen och kunskapen kring vilken effekt spårvägens utformning och reglering har på trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Studien belyser även i vilken omfattning spårvägsutformning och reglering berörs i tekniska handböcker och andra styrande dokument, samt om det finns några lokala skillnader och tolkningsutrymmen som kan vara betydande för trafiksäkerheten.

Studien har genomförts i fyra steg:

 1. Litteraturstudie
 2. Kartläggning av samspelet trafikmiljö-utformning/reglering-trafiksäkerhet
 3. Beteendestudier i fält
 4. Råd och rekommendationer 

Resultatet av studien visar på att det finns en stor variation i hur kommuner arbetar med utformning och reglering. Det saknas tydliga ramar för kommunerna att arbeta efter, vilket har bidragit till för många olika kombinationer i utformning och reglering. Otydligheten i både styrande dokument och utformning/reglering påverkar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Generellt kan det konstateras att:

 • Det saknas tydliga styrdokument och principskisser som vägleder kommuner i utformnings- och regleringsfrågor.
 • Det finns för många platsspecifika lösningar och kombinationer vid passager på sträcka och vid hållplats.
 • Den bristande utformningen bidrar till en otydlighet som gör att den oskyddade trafikanten kan missuppfatta situationen och felhandlingar kan uppstå.
 • Kommunerna måste arbeta mer aktivt med uppföljning och granskning för att ny- och ombyggnationer ska följa både regelverk och bidra till tydlig utformning och reglering vid alla passager.

Det fortsatta arbetet med trafiksäkerhet vid spårvägspassager kan baseras på följande teman:

 • Förbättra och ställa nationella krav på spårvägens utformning och reglering för att säkerställa att lokala variationer minskar och ny- och ombyggnation blir likvärdig i hela landet.
 • Likställa spårvagnen med andra trafikslag för att möjliggöra för samma reglering som lättare känns igen av oskyddade trafikanter.
 • Arbeta aktivt med utvärdering och erfarenhetsåterföring mellan kommunerna för att säkerställa att tekniska handböcker och styrande dokument bidrar till platsspecifik vägledning och möjligheten att uppfylla det önskade resultatet i den fysiska miljön.

Kontaktperson: Helena Jönsson, Tyréns AB, 205 19 Malmö, Besöksadress: Isbergs gata 15, telefon: 010-452 20 89

TRV 2019/28201 Spårvägens påverkan på trafiksäkerheten hos oskyddade trafikanter vid olika utformning och reglering (pdf, 8,4 MB)

Projektet har genomförts under 2019.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.