Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhets- och trygghetsaspekter i samspelet mellan gatumiljöns utformning

LED-belysning eller lysdiod (Light Emitting Diode) är en typ av ljuskälla som nyligen börjat användas i större omfattning på gång- och cykelvägar (GC-vägar) i Sverige och globalt. Bättre belysning har potential att minska antalet singelolyckor för oskyddade trafikanter och det är därför viktigt att veta hur sådan belysning bör utformas. Projektets syfte var att studera trafiksäkerhetsaspekter i ny belysning och deras samspel med gatumiljön för oskyddade trafikanter. Projektet undersökte belysnings-förutsättningar, påverkan på cyklister, samspelet mellan belysning, trafiksäkerhet, gatumiljö och/eller andra effekter såsom trygghet för tre olika ljuskällor och typer av belysning (kvicksilver 125W, keramisk metallhalogen 70W samt LED 25W) belägna i ungefär samma typ av gatumiljö på en gång- och cykelväg på Kungsholms strand i Stockholm.

Resultaten visar att energiåtgången för LED är 28 % av traditionell kvicksilverbelysning och 49 % av keramisk metallhalogenbelysning. LED kan ha något låga nivåer av belysningsstyrka men med bra ljusspridning på armaturen uppnås bra jämnhet. Denna studie visar att det är möjligt att få tillräckliga jämnhetsnivåer med LED-belysning men att detta är beroende av armaturens utformning, design och antalet stolpar per meter väg (i detta fall 15,3 m stolpavstånd). Det bör antagligen ställas högre krav på jämnhet eftersom det är en avgörande variabel för synbarhet av vägbanan och trygghetsupplevelse av sidoområdet för oskyddade trafikanter.

Antalet LED-stolpar som behövs längs en sträcka är dock betydligt högre än jämfört med kvicksilverbelysning och keramisk metallhalogenbelysning, vilket gör LED dyrare per kilometer belyst väg. Fördelarna är att livslängden är så pass mycket längre att man i ett tidsperspektiv sparar in på energi, drifts- och underhållskostnader. Det kan bli negativa effekter av ny energieffektiv belysning (på antalet singelolyckor eller på tryggheten) ifall stolpavstånd, belysningsstyrka och jämnhet underdimensioneras, armaturen inte tillåter tillräcklig spridning eller installation sker i miljöer med många objekt eller annat som skymmer sikten. I denna undersökning påvisades inga skillnader i cykelhastighet för LED-belysning mellan dagsljus och mörker eller mellan olika typer av belysning.

Riktlinjer med fokus på vad som är en acceptabel belysning sett ur trygghets- och upplevelseaspekter saknas i dagsläget, men är betydligt mer relevant för mer energieffektiv (LED) belysning då det är möjligt att installera extremt låga effekt- och belysningsnivåer för att spara maximalt med energi. Utan bättre riktlinjer för upplevelse riskerar man att underbelysa för oskyddade trafikanter och därmed göra miljöer mindre trafiksäkra och attraktiva. Därför bör trygghetsaspekter och trafiksäkerhetsaspekter i större omfattning diskuteras sammanhängande för oskyddade trafikanter, speciellt i beaktande av att skapa mer attraktiva miljöer för dessa trafikantgrupper.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: VTI, Annika K Jägerbrand, 581 95 Linköping, Tel. vx 013-20 40 00, epost: annika.jagerbrand@vti.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2010/11413 " Trafiksäkerhetsaspekter i samspelet mellan gatumiljöns utformning och en mer energieffektiv belysning: fokus på cyklister, fotgängare och mopedister".

Projektet beviljades våren 2009 och slutrapporterades september 2014.