Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Uppvärmda trottoarer

Skadereducerande effekt av uppvärmda trottoarer, gång- och cykelstråk.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Nästan två av tre fallolyckor med allvarligt skadade fotgängare sker under vintern (december-mars), det vill säga dubbelt så många fotgängare skadas allvarligt under dessa fyra månader jämfört med årets övriga åtta månader. Under vinterperioden (dec-mar) orsakas nästan nio av tio fallolyckor i trafikmiljö av halka på grund av is/snö.

Av cyklisternas singelolyckor kan 27 % kopplas till vägunderhåll och 20 % till infrastrukturplanering. Bland de olyckor som inträffar på grund av bristande drift och underhåll är den största faktorn halka på snö/is. De skador som drabbar cyklister och fotgängare på halt underlag behöver i allmänhet betydligt längre vårdtid jämfört med om det inte varit halt. Det finns alltså en stor skadereducerande potential i förbättrad halkbekämpning.

Syftet med studien är att:

  • Kartlägga uppvärmda ytor i stadsmiljön för de största städerna i Sverige
  • Analysera den skadereducerande effekten av de uppvärmda ytorna för fotgängare och cyklister

Telefon- och e-mailkontakt togs med relevanta personer i de 20 största städerna i Sverige. Av dessa angav 13 städer att markvärme var installerat och skickade utförlig information. Två städer angav att markvärme var installerat, men skickade inte någon ytterligare information. Fem städer angav att markvärme saknades.

Baserat på den information som kom in från de olika kommunerna gjordes bedömningen att det inte var möjligt att göra någon analys av den skadereducerande effekten av uppvärmda ytor för cyklister eftersom det ännu inte finns så många cykelbanor i Sverige som är uppvärmda. Analysen riktades därför enbart in på fotgängarolyckor.

Analysen baserades på olycksdata från STRADA sjukvård för fyra olika svenska städer med stor geografisk spridning – Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Umeå. Fallrelaterade olyckor bland fotgängare extraherades från STRADA sjukvård för a) ouppvärmda ytor, b) uppvärmda gågator och c) uppvärmda gågator/vägavsnitt. För varje stad delades datan upp i två kategorier: Årstid (vinter; vår; sommar; höst) och Olyckstyp (halka på grund av is/snö; övrigt). Därefter normaliserades olyckorna för respektive årstid med avseende på sommaren, som tilldelades värdet 1. Slutligen jämfördes den normaliserade fördelningen av olyckorna över året för de ouppvärmda och uppvärmda ytorna i respektive stad. Resultaten presenteras som beskrivande data och signifikanstest.

Resultaten från studien visar att andelen halkolyckor på de uppvärmda gågatorna är 100 % lägre i Helsingborg, 67 % i Göteborg, 68 % i Stockholm och 83 % i Umeå jämfört med de ouppvärmda ytorna under höst-, vinter- och vårmånaderna.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport Varma trottoarer (pdf-fil, 1,8 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Stiftelsen Chalmers industriteknik, PhD Anna Carlsson, Chalmers Teknikpark, 412 88 Göteborg, e-mail anna.carlsson@cit.chalmers.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2016/19843 ” Skadereducerande effekt av uppvärmda trottoarer, gång- och cykelstråk”

Projektet har utfördes under hösten 2016 tom våren 2018. Projektet slutrapporterades juni 2018.