Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik

Trafikverket, andra myndigheter och aktörer ska förverkliga den nya strategin för ökad och säker cykling.

Cykel är en del i ett framtida hållbart transportsystem och täcker mycket av de transportpolitiska målen med fossilfria transporter och minskat buller.

Utpekade Insatsområden inom den nationella cykelstrategin

Fem stora insatsområden ingår i det fortsatta arbetet med strategin:

  • Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen.
  • Öka fokus på grupper av cyklister.
  • Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur.
  • Främja en säker cykeltrafik.
  • Utveckla statistik och forskning.

Regeringen har delat ut flera uppdrag till olika myndigheter och aktörer i samband med den nationella cykelstrategin och Trafikverket har blivit tilldelad att:

  • Fördela 9 miljoner kronor till ideella organisationer för informations och utbildningsinsatser ökad, säker cykling. Särskilt prioriterade grupper är barn, unga, nyanlända och utrikes födda.
  • Inom ramen för arbetet med det nationella cykelrådet följa cyklingens utveckling hos berörda myndigheter, organisationer och kommuner på lokal, regional och nationell nivå. Detta redovisas inom ramen för det nationella cykelbokslutet.
  • Ta fram informations- och utbildningsmaterial för ökad och säker cykling för de utpekade målgrupperna barn, unga, nyanlända och andra grupper av utrikes födda.

Nationellt cykelbokslut 2017

Det nationella cykelrådet tar fram cykelbokslut och dem hittar du nedan. Syftet med det nationella cykelbokslutet är att följa upp och redovisa cyklandets utveckling i Sverige kopplat till de transportpolitiska målen.

Det finns en lång tradition av att mäta och följa upp utvecklingen av bil- och kollektivtrafik medan cykeltrafiken nu följs upp för tredje gången. Ett första cykelbokslut gjordes för 2014.

Det finns ett stort engagemang i arbetet, och det finns idag ett stort fokus på cykel som färdsätt. I bokslutet framkommer att det systematiska arbetet ger effekt, av kommunerna har de 60 största en cykelplan. Antalet landsting och regioner som har en cykelplan eller en cykelstrategi ökar också.

Rapporten Nationellt cykelbokslut 2017 och mer om ökad och säker cykeltrafik finner du i länken nedan.

Nationella cykelrådet

Rådet är ett samverkansforum för det nationella arbetet för en ökad och säker cykling och i det ingår Boverket, Cykelfrämjandet, Naturvårdsverket, Svensk cykling, Sveriges kommuner och landsting, Transportstyrelsen, Region Sörmland, Linköpings kommun samt VTI. Det leds av Trafikverket.