Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik

Trafikverket, andra myndigheter och aktörer ska förverkliga strategin för ökad och säker cykling.

Cykel är en del i ett framtida hållbart transportsystem och bidrar till de transportpolitiska målen med fossilfria transporter och minskat buller.

Insatsområden inom den nationella cykelstrategin

Fem stora insatsområden ingår i det fortsatta arbetet med strategin:

  • Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen.
  • Öka fokus på grupper av cyklister.
  • Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur.
  • Främja en säker cykeltrafik.
  • Utveckla statistik och forskning.

Regeringen har delat ut flera uppdrag till olika myndigheter och aktörer i samband med den nationella cykelstrategin och Trafikverket har blivit tilldelad att:

  • Fördela 4 miljoner kronor till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser, samt andra aktiviteter, som bidrar till att öka andelen resor med cykel. 
  • Inom ramen för arbetet med det nationella cykelrådet följa cyklingens utveckling hos berörda myndigheter, organisationer och kommuner på lokal, regional och nationell nivå. Detta redovisas inom ramen för det nationella cykelbokslutet.
  • Ta fram informations- och utbildningsmaterial för ökad och säker cykling för de utpekade målgrupperna barn, unga, nyanlända och andra grupper av utrikes födda.

Nationellt cykelbokslut

Vartannat år tar det nationella cykelrådet fram ett nationellt cykelbokslut som brukar vara klart i juni. Syftet är att följa upp och redovisa cyklandets utveckling i Sverige kopplat till de transportpolitiska målen. Det finns en lång tradition av att mäta och följa upp utvecklingen av bil- och kollektivtrafik medan motsvarande för cykeltrafiken startade 2014 med det första nationella cykelbokslutet. Övriga år publiceras en temarapport. 

Nationella cykelrådet

Rådet är ett samverkansforum för det nationella arbetet för en ökad och säker cykling och i det ingår Cykelcentrum, Boverket, Cykelfrämjandet, Naturvårdsverket, Svensk cykling, Sveriges kommuner och regioner, Transportstyrelsen, Region Sörmland, Folkhälsomyndigheten, Göteborgs Stad, Linköpings kommun samt VTI. Det leds av Trafikverket och det finns ett stort engagemang i arbetet samt ett stort fokus på cykel som färdsätt.

Årlig cykelkonferens

Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner arrangerar varje år Sveriges största mötesplats för cykelfrågor. Konferensen vänder sig främst till de som jobbar med cykelfrågor i kommun, region, stat eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering.