Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Renodlad beställarroll – ökad produktivitet en utmaning för branschen

Renodlad beställarroll är ett förhållningssätt som ska prägla vårt sätt att bedriva verksamheten utifrån vår roll som beställare. Det skapar förutsättningar för marknaden att öka innovationsgraden och produktiviteten i Trafikverket.

Renodlad beställarroll på Trafikverket är i grunden ett förhållningssätt som innebär att vi som beställare ska:

  • Skapa förutsättningar för marknaden och dess drivkrafter till ökad innovation och produktivitet.
  • Utveckla vår roll och vårt agerande som beställare i syfte att överlämna ett större åtagande och ansvar till leverantörerna.
  • Ge förutsättningar för ökad konkurrens i anläggningsbranschen genom att aktivt arbeta med val av affärsform..

När vi renodlar vår beställarroll ger vi branschen ett större åtagande och ansvar för ge­nomförandet vilket gör att kraven på leverantörerna ökar. Internt ska vi utveckla rollspe­let mellan våra verksamhetsområden och våra centrala funktioner och tydliggöra ansvarsfrågor och se till att vi håller våra tidplaner. Samman­taget innebär detta ett helt nytt förhållningssätt där Trafikverket som beställarorganisation ska utvecklas tillsammans med våra leverantörer.

Genom att renodla beställarrollen skapar vi förutsättningar för ökad produktivitet, större innovationsgrad och högre effektivitet i anläggningsbranschen då leverantö­rerna genom detta får möjlighet att ta ett större ansvar för innehållet i sina leveranser. Det ska med­föra att vi kan uppnå bättre resultat, måluppfyllelse och samhällsnytta för skattemedlen och generera mer nytta för våra kunder.

Strategi för att nå det övergripande målet

Långsiktigt är målsättningen att produktiviteten årligen ska öka med 2–3 % vilket motsvarar cirka en halv miljard kronor extra till väg och järnväg per år. Genom detta skapas bättre förutsättningar att finansiera den natio­nella plan som nu ligger för infrastruktursatsningar. Det ställer stora krav på långsiktighet i vårt förändringsarbete och på att branschens företrädare svarar upp mot utmaningarna. Illustrationen visar fokusområden för Trafikverkets produktivitetsarbete.

figur över ökad produktivitet

Viktiga arbetsverktyg är bland annat kontrakts­formerna med våra leverantörer. Den strate­giska huvudinriktningen har varit att öka andelen totalentreprenader. Under 2014 och 2015 nådde Trafikverket upp till den långsiktiga målsättningen om minst 50 procent totalentreprenader som sattes upp 2012. Målet var att detta skulle uppnås först under 2018 så arbete har gått snabbare än den ursprungliga målsättningen.

Utvecklingsarbetet inriktas nu bland annat mot att bli ännu bättre på att välja entreprenadform och ersättningsform anpassat till det enskilda projektet samt öka andelen funktionskrav i totalentreprenaderna. Även när vi har utförandeentreprenader skall dessa vara så väl beskrivna att entreprenören får ett tyd­ligt totalåtagande.

För upphandling av konsultuppdrag (utredning och projektering) skall andelen kontrakt baserade på avtal om fast pris och fast och rörligt pris i kombination fortsätta hållas en rimlig nivå.

Framgent ska våra affärsformer för konsultupp­handlingar vara fullt utvecklade. Andelen kon­sultupphandlingar, baserade på avtal om fast pris och fast och rörligt pris i kombination, skall utgöra en betydande andel och vara så tydligt resultat- och produktspecificerade vid upphandlingen att konsulten får ett tydligt totalåtagande.