Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelväg och väg som går paraellellt.

Foto: Bildarkivet.se

Åtgärder inom Trafikverkets verksamhet som bidrar till miljökvalitetsmålen

År 2015 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för Trafikverkets verksamhet.

De miljökvalitetsmål som tydligast är kopplade till Trafikverkets verksamhet och som anses prioriterade är:

 • begränsad klimatpåverkan
 • giftfri miljö
 • god bebyggd miljö
 • frisk luft
 • grundvatten av god kvalitet
 • levande sjöar och vattendrag
 • ett rikt växt- och djurliv

De delar av generationsmålet som bör prioriteras med hänsyn till Trafikverkets verksamhet är att:

 • människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas
 • kretsloppen är resurseffektiva och så långt möjligt fria från farliga ämnen
 • andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön
 • den biologiska mångfalden samt natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart
 • en god hushållning sker med naturresurserna

Regeringsuppdraget innebär också att Trafikverket ska ta fram en genomförandeplan bestående av åtgärder som Trafikverket kommer att genomföra mellan åren 2016-2019 och som bidrar till att nå dessa mål. Fram till slutrapporteringen år 2020 följs åtgärderna upp årligen.

Trafikverket gör ett omfattande miljöarbete som inte redovisas i genomförandeplanen. Däremot presenteras ett urval av viktiga åtgärder i genomförandeplanen.

I tabellen nedan finns Trafikverkets åtgärder som ingår i genomförandeplanen och som även har koppling till de prioriterade miljökvalitetsmålen.

Trafikverkets åtgärder som ingår i genomförandeplanen  
  Begränsad klimatpåverkan Rikt växt- och djurliv Frisk luft Giftfri miljö God bebyggd miljö Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag
Klimatkrav på infrastruktur X            
Energiproduktion av biomassa från infrastruktur X x          
Geokalkyl X       X    
Regional landskapsanalys   x     X x x
Kostnadseffektivare vattenskydd           X X
Bygga med BASTA X     X X    
Information om farliga ämnen       X X    
Utfasning och substitution av farliga ämnen       X X    
Buller- och vibrationsåtgärder         X    
SIMAIR     X        

Förklaring
Större bidrag: X
Mindre bidrag: x

Avslutade åtgärder

Av de tio åtgärder som ingår i genomförandeplanen har dessa fem hunnit avslutas:

 • Bygga med BASTA
 • Information om farliga ämnen
 • Kostnadseffektivare vattenskydd
 • Utfasning och substitution av farliga ämnen
 • Klimatkrav på infrastruktur

Projektet Bygga med BASTA avslutades i december 2017. Projektets slutdokumentation kan användas för erfarenhetsåterföring och hjälp i produktvalsprocesser samt för att identifiera eventuellt behov av att utveckla Trafikverkets krav för farliga ämnen i material, varor och kemiska produkter.
Slutdokumentation och mer information kring Projektet Bygga med BASTA.

Åtgärden Information om farliga ämnen har resulterat i en kunskapsplattform innehållande fakta, vägledning och goda exempel. Plattformen ska stödja och inspirera branschen i arbetet med att fasa ut farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter så att produkterna kan cirkulera i resurseffektiva kretslopp i en cirkulär ekonomi.
Projektet Öka takten - kemikalieinformation Nu! ger dig mer information och du kan läsa mer om åtgärden.

Åtgärden Kostnadseffektivare vattenskydd avslutades våren 2018 och har utöver ökad samsyn och kunskapsutbyte också resulterat i bidrag till Trafikverkets arbete med att skydda vatten, bland annat bidrag till handboken Yt- och grundvattenskydd och i kommande interna Riktlinje Vatten.

Arbetet med Utfasning och substitution av farliga ämnen har lett till att andelen avtalsartiklar i Trafikverkets materialkatalog med tillgång till information om farliga ämnen har ökat. I december 2018 var andelen 49 procent, två år tidigare låg andelen på 22 procent. Information om farliga ämnen är ett första steg för att kunna arbeta aktivt med utfasning och substitution.
På sidan Varor från Materialservice kan du läsa mer om Trafikverkets arbete kring farliga ämnen.

Åtgärden Klimatkrav på infrastruktur har avslutats då klimatkrav har införts. Arbete går vidare med att vidareutveckla och implementera klimatkrav i fler delar av Trafikverkets verksamhet.
Sidan Klimatkrav ger dig mer information om detta.

Regional Landskapsanalys har förlängts och avslutas under 2019.