Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelväg och väg som går paraellellt.

Foto: Bildarkivet.se

Åtgärder inom Trafikverkets verksamhet som bidrar till miljökvalitetsmålen

År 2015 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för Trafikverkets verksamhet.

De miljökvalitetsmål som tydligast är kopplade till Trafikverkets verksamhet och som anses prioriterade är:

 • begränsad klimatpåverkan
 • giftfri miljö
 • god bebyggd miljö
 • frisk luft
 • grundvatten av god kvalitet
 • levande sjöar och vattendrag
 • ett rikt växt- och djurliv

De delar av generationsmålet som bör prioriteras med hänsyn till Trafikverkets verksamhet är att:

 • människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas
 • kretsloppen är resurseffektiva och så långt möjligt fria från farliga ämnen
 • andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön
 • den biologiska mångfalden samt natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart
 • en god hushållning sker med naturresurserna

Regeringsuppdraget innebär också att Trafikverket ska ta fram en genomförandeplan bestående av åtgärder som Trafikverket kommer att genomföra mellan åren 2016-2019 och som bidrar till att nå dessa mål. Fram till slutrapporteringen år 2020 följs åtgärderna upp årligen.

Trafikverket gör ett omfattande miljöarbete som inte redovisas i genomförandeplanen. Däremot presenteras ett urval av viktiga åtgärder i genomförandeplanen.

I tabellen nedan finns Trafikverkets åtgärder som ingår i genomförandeplanen och som även har koppling till de prioriterade miljökvalitetsmålen.

Trafikverkets åtgärder som ingår i genomförandeplanen  
  Begränsad klimatpåverkan Rikt växt- och djurliv Frisk luft Giftfri miljö God bebyggd miljö Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag
Klimatkrav på infrastruktur X            
Energiproduktion av biomassa från infrastruktur X x          
Geokalkyl X       X    
Regional landskapsanalys   x     X x x
Kostnadseffektivare vattenskydd           X X
Bygga med BASTA X     X X    
Information om farliga ämnen       X X    
Utfasning och substitution av farliga ämnen       X X    
Buller- och vibrationsåtgärder         X    
SIMAIR     X        

Förklaring
Större bidrag: X
Mindre bidrag: x