Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Äldre personer kramar barn vid en buss.

Landsbygdssatsning 2016–2020

Trafikverket har fått regeringsuppdraget att ta fram åtgärder för att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden samt föreslå underhållsåtgärder som kan öka järnvägens funktionalitet utanför de mest trafikerade banorna.

För att främja regional tillväxt och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd fick Trafikverket i budgetpropositionen för år 2016 i uppdrag att genomföra en satsning på kollektivtrafik i landsbygd samt på förbättrat väg- respektive järnvägsunderhåll. Syftet var att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden samt att genomföra underhållsåtgärder för att stärka järnvägen utanför de stora och mest trafikerade banorna.

Tillgängliga medel 2016-2019:

  • Satsningen på kollektivtrafik i landsbygd (trimning och effektivisering) uppgick till 199 mnkr 2016 och beräknades uppgå till 209-230 miljoner kronor per år 2017-2019
  • 100 miljoner kronor per år för järnvägsunderhåll
  • 100 miljoner kronor per år för vägunderhåll med inriktning mot bärighet och tjälsäkring

Landsbygdssatsning 2018-2020

I samband med 2018 års budgetproposition föreslog regeringen en utökning av landsbygdssatsningen. Samma upplägg som tidigare år med nu ingår endast satsning på kollektivtrafikåtgärder på landsbygd samt vägunderhåll på landsbygd.

Tillgängliga medel 2018-2020:

  • För satsningen på kollektivtrafik i landsbygd (trimning och effektivisering) avsattes 85 miljoner kronor 2018, 40 miljoner kronor 2019 samt 42 miljoner kronor 2020
  • För drift och underhåll av vägar avsattes 100 miljoner kronor per år

I samband med regleringsbrevet för året 2019 samt 2020 har regeringen även aviserat om ytterligare satsningar på landsbygd för att främja spårbundna godstransporter inom ramen för landsbygdspropositionen.

Kortare restider och bättre komfort

Ett större antal hållplatser och plattformar har rustats upp och anpassats inom ramen för satsningen. Det innebär att komforten och tillgängligheten för kollektivtrafikresenärer på landsbygden har ökat. För att korta ner restiderna och öka resenärskomforten har även satsningar genomförts längs med Fryksdalsbanan, Ostkustbanan, Bergslagsbanan, Stångådalsbanan samt Bergslagspendeln. Längs dessa sträckor har kurvor rätats ut, signalsystem trimmats samt plattformar och stationer rustats upp. Åtgärderna har underlättat arbets- och studiependling från landsbygd till större tätorter.

Robustare anläggning

På vägarna har bärigheten stärkts och tjälsäkring utförts. Det bidrar till en ökad robusthet i vägnätet på landsbygden och en ökad framkomlighet året om.

Satsningarna på ett förbättrat järnvägsunderhåll på landsbygden har bland annat medfört att vi har kunnat byta ut gamla växlar i en högre takt vilket bidrar till en robustare anläggning. Landsbygdssatsningen har även möjliggjort trädsäkring på landsbygden samt att enskilda järnvägssträckor har rustats upp. Ett exempel är att järnvägen åter kunnat tas i bruk på sträckan Rågsveden-Malung.