Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tågperrong med tåg och resenärer

Mobilitet som tjänst

I mars 2019 fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att genomföra information och kunskapshöjande insatser inom området Mobilitet som tjänst.

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med den nationella färdplanen för kombinerad mobilitet, KOMPIS.

Uppdraget består av 2 delprojekt

 • Utreda möjligheten till en gemensam nationell åtkomstpunkt för kombinerade mobilitetstjänster, vars syfte är att utreda möjligheten till en gemensam åtkomstpunkt med harmoniserade tekniska och affärsmässiga förutsättningar för mobilitetstjänster för att möjliggöra tredjeparts försäljning av biljetter och andra kombinerade mobilitetstjänster.

 • Genomföra ett demonstrationsprojekt av minst en bytespunkt som stödjer kombinerad mobilitet som tjänst, vars syfte är att klargöra vilka krav som behöver ställas på den fysiska och digitala infrastrukturen vid en befintlig bytespunkt för att möjliggöra Mobilitet som en tjänst.

 • Båda delprojekten startar med förstudier där vi ska:
  - Kartlägga status för nationell gemensam åtkomstpunkt idag och ge en rekommendation till fortsatt arbete för att etablera en nationell gemensam åtkomstpunkt. För att lyckas med detta ska Trafikverket genomföra djupintervjuer och workshops med branschen under hösten 2019. 

  - Ta fram en strategi för hur och var demonstration/er ska genomföras. I arbetet med att kartlägga vad som gjorts och möjlig väg framåt kommer djupintervjuer med branschen att genomföras under hösten 2019.

Redovisning av uppdraget om Mobilitet som tjänst

Trafikverket ska årligen, senast 31 mars redovisa en lägesrapport från uppdraget som beskriver:

 • Status för demonstatrationsprojektet om minst en bytespunkt som stödjer Mobilitet som tjänst samt en beskrivning av resultat och lärdomar.
 • Förutsättningarna och statusen för en gemensam nationell åtkomstpunkt för kombinerade mobilitetstjänster.

I slutredovisningen, december 2023, av uppdraget ska Trafikverket redovisa:

 • Resultatet av det genomförda demonstrationsprojektet om minst en bytespunkt, I slutredovisningen ska det ingå en bedömning av vad som bör vara det statliga åtagandet avseende Mobilitet som en tjänst angående bytespunkter, vad som bör vara Trafikverkets roll samt vilken påverkan detta har på Trafikverkets verksamhet.
 • Resultatet av arbetet kring en gemensam nationell åtkomstpunkt med förslag till harmoniserade tekniska och affärsmässiga lösningar för mobilitetstjänster.
 • Sammanfattning av läget för utvecklingen på området Mobilitet som en tjänst i Sverige.

Om Trafikverket ser behov av ytterligare uppdrag för att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom området Mobilitet som en tjänst ska dessa behov beskrivas och motiveras i den årliga lägesrapporten och vid behov i slutredovisningen. En bedömning av kostnaderna för föreslagna insatser ska redovisas.

För mer information, kontakta
Jonna Bäckström, projektledare, Clas Roberg, delprojektledare Gemensam nationell åtkomstpunkt eller Jonna Bäckström, delprojektledare Demonstrationsprojekt av minst en bytespunkt. Du hittar deras kontaktuppgifter under "Kontakta oss".