Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister gör en vänstersväng på en cykelöverfart.

Foto: Mostphotos.com

Regeringsuppdrag stadsmiljöavtal

Hur ska ett ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer se ut? På Regeringens uppdrag har Trafikverket tagit fram ett förslag.

Uppdraget har genomförts efter samråd med Boverket, Statens energimyndighet, Naturvårdsverket och Verket för innovationssystem. Inför slutredovisningen anordnade Trafikverket en hearing med berörda aktörer.

Slutredovisning till Regeringen 20 maj

Trafikverket lämnade sin slutredovisning till Regeringen 20 maj.. En delredovisning lämnades 1 mars med förslag på projekt som bedöms kunna medfinansieras med start redan 2015.

Bakgrund

Allt större del av befolkningen bor i städer. I kombination med ökade krav på en hållbar utveckling innebär inflyttningen både utmaningar och möjligheter. Utmaningar finns inom hållbarhetens alla aspekter, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Samtidigt finns möjligheter att bidra till ökad hållbarhet genom att kombinera en stadsutveckling mot ökad täthet, funktionsblandning, utformning av gator och stad för människor med satsning på kollektivtrafik, gång och cykel.

Regeringen har aviserat att medel ska avsättas för förbättrade stadsmiljöer under åren 2015–2018 i form av lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort.

Ett stadsmiljöavtal kan sägas bestå av två delar, dels åtgärder som medfinansiering kan fås för och dels motprestationer i form av kompletterande åtgärder, styrmedel, program och planer från kommunen. Tillsammans ska dessa leda fram till hållbara persontransporter i städerna.

Uppdragets delar

  • Kriterier och process för urval.
  • Typer av åtgärder och bidragsandel för dessa.
  • Avgränsning.
  • Parter och motprestationer.
  • Process för styrning och uppföljning.
  • Modell för utformning av avtal.
  • Redovisa vilka projekt som bör medfinansieras 2015.
  • Redogörelse av synpunkter från berörda aktörer, samrådsmyndigheter och hearing.