Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Säkra uppställningsplatser

Hur kommer behovet av säkra uppställningsplatser att utvecklas, och hur kan vi möta den utvecklingen? Kan den nya kamerabevakningslagen ge oss bättre möjlighet att höja säkerheten på uppställningsplatserna? Det är några av frågorna i detta uppdrag.

I regeringsuppdraget ingår att bedöma hur behovet av säkra uppställningsplatser längs större vägar förväntas utvecklas. Det ingår även att analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av säkra uppställningsplatser längs större vägar är förknippad med, samt att ta fram möjliga affärsmodeller som kan främja en tillräcklig utbyggnad. Vi ska också planera åtgärder som underlättar för privat etablering av säkra uppställningsplatser i samband med byggande av ny infrastruktur, ombyggnationer och trimningsåtgärder.

I samband med att den nya kamerabevakningslagen har trätt i kraft, ska vi i uppdraget se över vilka utökade möjligheter det kan bidra med, för att höja säkerheten på uppställningsplatserna. I uppdraget ingår också att se över och kostnadsuppskatta åtgärder som bidrar till att höja säkerheten på övriga rast- och uppställningsplatser längs vägnätet.

Regeringsuppdraget pågår under perioden 2018–2029.

Karta över vägnätet för regeringsuppdraget.
Stamvägnätet och TEN-T-vägnätet sammanslaget.

Avgränsning av vägar

Trafikverket har valt att avgränsa uppdraget till att omfatta stamvägnätet och TEN-T vägnätet. (Det transeuropeiska
transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, som definierats i en EU-förordning). De är viktiga vägnät för godstransporter och tillsammans är de tillräckligt omfattande för analyserna som ska genomföras. På största delen av det utvalda vägnätet har också Trafikverket rådigheten över investeringsplaneringen. Utredningens slutsatser kan därefter i tillämpliga delar appliceras på andra vägnät.

Aktivteter som utförts 2019

Vi har gjort en analys av hur utbudet av rastplatser och uppställningsplatser längs det större vägnätet, stamvägnätet samt TEN-T vägnätet, ser ut.

Kapacitetsutnyttjande av rastplatser
Under hösten 2019 har stickprov utförts på ett antal av Trafikverkets rastplatser där vi har kartlagt hur beläggningskapaciteten ser ut på rastplatserna.  Stickproven visar att de utvalda rastplatserna har en hög nyttjandegrad. Tidvis är också behovet större än utbudet.

Kapacitetsbrister
Vårt underlag visar en bild av var i landet de största kapacitetsbristerna finns och vilka åtgärder för höjd säkerhet det finns behov av att utreda i vårt fortsatta arbete. Underlagen är främst input från externa aktörer samt synpunkter internt från Trafikverket och även ovan nämnda kapacitetsutredning.

Här finns kapacitetsbrister

 • E6 Malmö – Göteborg – Norska gränsen (Stor pulsåder genom Sverige till och från Europa)
 • E4 Malmö – Stockholm (Stor pulsåder genom landets södra del)
 • Storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Jönköping

Behov av åtgärder för höjd säkerhet:

 • Utformning
 • Fri sikt, insyn 
 • Belysning
 • Inhägnad (stängsel)/Avskärmning
 • Kontrollerad in- och utpassering
 • Bemanning/Rondering
 • Kamerabevakning

Planerade aktiviteter 2020

Kamerabevakning på Trafikverkets rastplatser
Under 2020 kommer vi att genomföra ett pilotprojekt där huvudsyftet är att utreda om vi ska börja använda kamerabevakning på Trafikverkets rastplatser. Piloten ska genomföras på 1-2 rastplatser. Konstaterad brottslighet prioriteras högst men även andra funktioner där kamerabevakning kan vara ett hjälpmedel ska testas.

Översyn av krav och råd för rastplatser
Vi ser även över och uppdaterar de krav och råd för rastanläggningar som finns i Vägar och gators utformning, VGU.

Så arbetar vi
Vi kommer att ta fram en målbild för vägsystemet och en strategi för hur Trafikverket ska arbeta framåt för att minska bristen på säkra uppställningsplatser.

Strategin ska beskriva hur vi ska utveckla rastplatserna och uppställningsplatserna för trafik främst utmed det större vägnätet. Det handlar om platsernas utformning, kapacitet och tillgänglighet.