Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på järnväg rusar fram i öppna landskap.

Trafikverkets deltagande i Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon sitter i rådet.

Miljömålsrådet består av myndighetschefer för de 18 myndigheter som är viktigast i Sveriges arbete för att nå miljömålen. Enligt uppdraget ska rådet verka för ökad myndighetssamverkan, men kan även lämna förslag till regeringen.

Miljömålsrådets årsrapport och förslag till regeringen

1 mars 2021 lämnade Miljömålsrådet över sin årliga rapport till regeringen om rådets verksamhet 2020 och vad som planeras för 2021. Samtidigt lämnades totalt nio förslag till regeringen. De förslag till regeringen som Trafikverket lett eller bidragit aktivt i är:

  • Etappmål att minska utsläppen av koldioxid från statens tjänsteresor med 50 % till 2030 och att etablera ett beställarnätverk för hållbara tjänsteresor.
  • Ge Trafikverket mandat att använda miljökompensationsåtgärder genom att teckna naturvårdsavtal.
  • Utreda om och hur bidrag till enskilda vägar kan inkludera åtgärder som främjar natur- och kulturmiljövärden.

Trafikverkets förslag och deltagande inom Miljömålsrådet beskrivs utförligare under respektive rubrik.

Myndigheter och statliga bolag har genom sin omfattande och breda verksamhet stor möjlighet att påverka och driva på utveckling som bidrar till att nå miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Programmet Staten går före, som leds av Trafikverket, nyttjar potentialen i att staten är drivande och går före med att använda nya eller förbättrade arbetssätt och lösningar. Programmet har under sitt första år tagit fram två förslag regeringen:

1. Fastställa etappmål för statliga myndigheter om att minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med minst 50 procent till 2030 från år 2019.

2. Initiera ett beställarnätverk för tjänsteresor så offentliga beställare kan driva utveckling och skapa efterfrågan på lösningar som minskar utsläppen från resor.

Etappmålet är i linje med den omställning som måste ske om klimatmålen ska nås. Ett beställarnätverk stödjer myndigheterna i att nå målet. Synergin är starkt mellan de två förslagen. Mer om de två förslagen och andra aktiviteter inom Staten går före finns i Miljömålsrådets årliga rapport till regeringen.

Under 2019 och 2020 har Trafikverket lett en samverkansåtgärd om miljökompensation tillsammans med Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna. Syftet har varit att skapa samsyn och ta fram gemensamma principer för användning av miljökompensationsåtgärder i praktiken, inte minst utifrån nytta och kostnadseffektivitet. Resultatet presenteras i en slutrapport.

För att möjliggöra att Trafikverket kan använda miljökompensationsåtgärder vid byggande av väg och järnväg föreslås regeringen att genom ändring i regleringsbrev ge Trafikverket mandat att teckna naturvårdsavtal som sedan förvaltas långsiktigt av annan del av staten. På så sätt kan intrång i värdefulla natur- och kulturmiljöer kompenseras genom att värden bevaras på en annan plats. Om regeringen bedömer att det finns förutsättning att gå vidare med förslaget kan miljökompensation bli ett verktyg som ger Trafikverket möjlighet till åtgärder av hög kvalitet med långsiktiga avtalslösningar och samtidigt effektivisera processen för projektering och tillåtlighet.

Miljökompensation i transportinfrastruktur (Trafikverkets publikationsdatabas)

Ett av förslaget som lämnas från programområdet Grön infrastruktur, som Naturvårdsverket leder, är att ge Trafikverket regeringsuppdrag att utreda förutsättningar och ge förslag på hur bidrag till väghållare enskilda vägar kan inkludera åtgärder för grön infrastruktur. Det omfattande enskilda vägnätet har höga natur- och kulturvärden.

Förslaget är att Trafikverket ska utreda och föreslå hur befintligt system för bidrag till enskilda väghållare kan utvecklas för att stärka dessa värden. Det kan t.ex. handla om skötsel av artrika vägkanter och kulturmiljövärden eller bekämpning av invasiva arter.

Tillsammans med Boverket har Trafikverket tagit fram en vägledning för användandet av livscykelanalys (LCA) i transportinfrastruktur. Genom att vara ett stöd att bedöma klimat- och miljöpåverkan i under transportinfrastrukturens hela livscykel bidrar vägledningen till ett mer klimat- och miljöanpassat byggande. Vägledningen kan också användas av andra aktörer som konsulter och kommuner.

Livscykelanalys i anläggningsprojekt

Miljömålsrådet inrättades av regeringen år 2014 och ska slutredovisa sitt arbete den 6 maj 2022. Rådet består av chefer för 18 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

I rådet sitter Trafikverkets generaldirektör. Trafikverkets kontaktperson är Linus Karlsson.

Miljömålsrådet har prioriterat sju strategiska områden där rådet stärker samarbetet för att öka takten och effektiviteten i miljöarbetet. Trafikverket leder ett av dessa områden Staten går före.

De sju programområdena:

  • Ramverk för nationell planering. Trafikverket deltar.
  • Staten går före. Trafikverket leder programmet och deltar med flera personer från olika verksamhetsområden och centrala funktioner.
  • Styrmedel för hållbar konsumtion
  • Hållbar elektrifiering. Trafikverket deltar.
  • Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen. Trafikverket deltar.
  • Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem.
  • Insatser för grön infrastruktur. Trafikverket deltar.