Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets deltagande i Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon sitter i rådet.

Miljömålsrådet består av 17 statliga myndigheter och länsstyrelserna och deras uppgift är att bidra till att miljömålen nås genom samverkan. Rådet kan också ge förslag till regeringen inom områden som ligger utanför myndigheternas mandat.

Miljömålsrådets åtgärder 2019

Under 2019 startar Miljömålsrådet 13 nya åtgärder. Samtidigt fortsätter arbetet med flera åtgärder som påbörjades 2016–2018.

Trafikverket driver och deltar i flera samverkansåtgärder

Trafikverket är involverat i flera av rådets samverkansåtgärder via medarbetare från flera verksamhetsområden och centrala funktioner. Trafikverket driver 5 stycken åtgärder, varav 3 är nya för 2019:

 • Miljökompensation – Start 2019
  Vi ska skapa gemensam bild mellan myndigheter av olika typer av miljökompensationsåtgärder vid infrastrukturprojekt, inte minst utifrån nytta och kostnadseffektivitet.
  Kontaktperson: Malin Delvenne, Investering.
 • Scenarioanalys för klimatneutral bygg- och anläggningssektor - Start 2019
  Vi ska ta fram långsiktiga referens- och målscenarier som analyserar effekten av åtgärder och styrmedel för att nå målet om klimatneutralitet i färdplanen för klimatneutral bygg- och anläggningssektor.
  Kontaktperson: Therese Lundblad, Planering.
 • Vägledning LCA för transportinfrastruktur - Start 2019
  Vi ska ta fram en vägledning för livscykelanalyser (LCA) för anläggningssektorn, motsvarande den vägledning som tagits fram för byggsektorn i en tidigare miljömålsrådsåtgärd. Kontaktperson Therese Lundblad, Planering.
 • Påskynda tillgängliggörandet av information om farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter - med fokus på sammansatta varor - Pågår sedan tidigare
  Vi ska ta fram en kunskapsplattform för leverantörer av material och varor i anläggningsbranschen innehållande vägledning och goda exempel för att fasa ut farliga ämnen. [https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produkter/oka-takten--kemikalieinformation-nu/]
  Kontaktperson: Malin Kotake, Planering.
 • Regional landskapsanalys (test av) - Pågår sedan tidigare
  Utveckling av planeringsverktyg för att hantera landskapet genom att testa och utvärdera verktyget i ett antal regioner.
  Kontaktperson: Johan Bergkvist, Planering.

Samverkansåtgärder Trafikverket deltar i som drivs av andra myndigheter:

 • Utreda möjligheten att tillämpa befintliga metoder för att kvantifiera hälsorelaterade kostnader och vinster av miljörelaterade åtgärder.
  Trafikverkets representant Stefan Granbäck, Planering.
 • Samverkan i samhällsplaneringen. Trafikverkets representant Anton Udd, Planering.
 • Samverkan för en innovativ och miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling.
  Trafikverkets representant Lina Anestedt Bäck, Inköp och logistik.
 • Kommunikation om ekosystemtjänster genom etablerat nätverk för ekosystemtjänster. Trafikverkets representanter Anders Sjölund och Kristina Rundcrantz, Planering.
 • En nationellt gemensam planering för genomförande av vattenförvaltningsförordningens åtgärdsprogram.
  Trafikverkets representant Björn Sundqvist, Planering.
 • Miljökrav vid upphandling för efterbehandling av förorenade områden.
  Trafikverkets representant Sören Dahlén, Planering.
 • Storstadsutveckling - behov av undermarksplanering.
  Trafikverkets representant Thomas Dalmalm, Stora Projekt.

Mer om Miljömålsrådet

Miljömålsrådet inrättades av regeringen år 2014. Rådet består av chefer för 18 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Ordförande är Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

I juni 2018 förlängdes uppdraget med ytterligare fyra år, och rådet ska slutredovisa sitt arbete den 6 maj 2022. I oktober 2018 lämnade Miljömålsrådet sin delredovisning till regeringen för de första fyra åren av uppdraget. Där redovisades de åtgärder som genomförts och de förslag som lämnats till regeringen, samt en utvärdering av rådets arbete som visade att samverkan gett konkreta resultat.  
Läs mer om rådets arbete på sverigesmiljomal.se