Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets åtgärder inom ramen för Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka myndigheternas roll i genomförandet av miljöpolitiken. Trafikverket är en av de myndigheter som ingår i miljömålsrådet, och som ska bistå rådet i dess arbete.

Trafikverket är en av de myndigheter som ingår i miljömålsrådet, och som ska bistå rådet i dess arbete. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon sitter i rådet.

Miljömålsrådet ska bidra till att miljömålen nås genom att inom befintliga resursramar genomföra åtgärder i samverkan eller i egen regi. Vidare kan rådet föreslå regeringen strategisk viktiga åtgärder som ligger utanför myndigheternas mandat. Rådet ska också lyfta och om möjligt bidra till att lösa konflikter mellan olika samhällsmål.

I oktober 2018 kommer Miljömålsrådet att lämna sin slutrapport till regeringen. I den kommer rådet sammanfatta alla samlade erfarenheter från fyra års arbete.

Miljömålsrådets åtgärder för 2018

Miljömålsrådet presenterar 1 mars 2018 för tredje året sin lista över gemensamma åtaganden om insatser. Miljmålsrådet startar 17 nya samverkansåtgärder under 2018. Utöver det fortsätter man genomföra de cirka 40 åtgärder påbörjades 2016-2017. Åtgärdslistan finns på Miljömålsrådets webbsida, se länk nedan.
Miljömålsrådets webbsida

Samverkansåtgärder som Trafikverket ansvarar för och åtgärder som genomförs i egen regi redovisas nedan, samt i Trafikverkets Årsredovisning 2017.

Samverkansåtgärder som Trafikverket driver

Trafikverket ansvarar för att driva 6 samverkansåtgärder med andra myndigheter. Trafikverket startar ingen ny samverkansåtgärd under 2018, utan fokuserar istället på att genomföra pågående åtgärder. Trafikverket deltar i ytterligare 16 åtgärder där andra myndigheter är drivansvariga.

Trafikverket är drivansvariga för följande samverkansåtgärder under 2018:

  • Påskynda tillgängliggörandet av information om farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter - med fokus på sammansatta varor. Läs mer på Öka takten – kemikalieinformation Nu – kontaktperson Malin Kotake
  • Regional landskapsanalys (test av) – kontaktperson Johan Bergkvist
  • Kostnadseffektivt vattenskydd – kontaktperson Björn Sundqvist
  • Minskad andel dubbade däck i tätort – kontaktperson Jonny Svedlund
  • Samverkan om cykling – kontaktpersoner Bertil Magnusson och Maja Edvardsson
  • Transportplanering 2.0 – kontaktperson Lena Eriksson

Trafikverkets egna åtgärder

Utöver samverkansåtgärder har Regeringen gett uppdrag till de i rådet ingående myndigheterna att på egen hand ta fram och genomföra åtgärder för att bidra till miljömålen. Åtgärderna startades 2016. Läs mer om åtgärderna här i de åtgärdsbeskrivningar som togs fram 2016.
Trafikverkets egna åtgärder för 2016 (pdf-fil, 868 kB, öppnas i nytt fönster)

Egna åtgärderSyfteStatus och fortsättning
Behovsanalys, riktade miljöåtgärder. Få fram underlag som på ett bra sätt beskriver såväl behov som en lämplig fördelning av medel till riktade åtgärder. Detta ska leda till bättre kostnadseffektivitet och miljöprestanda. Åtgärden har avslutats. Arbetet har gått över i att ta
fram underlag för att genomföra åtgärder.
Bygga med BASTA (byggsektorns avveckling av farliga
ämnen).
Genom pilotprojekt utreda hur långt det är möjligt att
bygga och underhålla infrastruktur med material, varor och kemiska produkter som inte innehåller farliga ämnen enligt BASTA:s kriterier.
Åtgärden har avslutats, och kommer fortsätta att spridas under 2018. Läs mer om åtgärd och resultat nedan.
Projektet bygga med BASTA
Geokalkyl. Genom driftsättning och vidareutveckling av verktyget Geokalkyl kunna bedöma linjealternativs energiåtgång, växthusgasutsläpp och investeringskostnad. Nya Geokalkyl (version 3.0) färdigställs och lanseras
2018. Verktyget kan användas som hjälpmedel för beslutsunderlag i såväl väg-
som järnvägsprojekt. Se mer nedan.
Geokalkyl
Klimatkrav på infrastruktur. Minska klimatpåverkan från byggande, drift och underhåll av infrastruktur genom planering, intern målstyrning och kravställande i upphandling. Åtgärd har avslutats då klimatkrav har införts. Arbete
går vidare med att vidareutveckla och implementera klimatkrav i fler delar av Trafikverkets verksamhet, se mer nedan.
Klimatkrav
Ljudmiljö och luftkvalitet i hållbar stad. Skapa definition för god ljudmiljö och luftkvalitet i som är relevant i ljuset av hållbara och attraktiva städer. Ge förslag till hur man kan värdera (och kommunicera) positiva effekter på människan genom god ljudmiljö och god luftkvalitet.

Skissa på tänkbara strategier för att nå god ljudmiljö och luftkvalitet i städer.

Åtgärden har övergått i samverkansåtgärd
"Gemensam strategi för arbete med goda ljudmiljöer" som avslutas 2018
Implementera "Riktlinje landskap". Implementera beslutad "Riktlinje landskap" där målen och krav för landskapsanpassning anges. Det vill säga säkerställa att beslutad
landskapsanpassning av infrastrukturen kommer till stånd.
Åtgärden har avslutats. Riktlinje landskap 1.0 är implementerad.En version 2.0 är framtagen men ännu inte beslutad.
Förbättrad integrering av "Miljöbedömning av planer och program" i åtgärdsplaneringen. Genomföra miljöbedömning enligt miljöbalken av Nationell plan 2018-2029 på ett sätt som bättre samspelar med
planeringsprocessen och blir en mer integrerad del av Trafikverkets åtgärdsplanering.
Åtgärden har avslutats. Åtgärden genomfördes inför och under åtgärdsplaneringen 2016-2017. Miljöbedömningen genomfördes som del av åtgärdsplaneringen och resulterade i en rapport Miljökonsekvensbeskrivning. Läs mer nedan.
Miljöbedömning Nationell transportplan 2018–2029
Implementera SUNRA – hållbarhetsbedömningar. Introducera hållbarhetsbedömnings-verktyget SUNRA i planering, projektering och byggande av infrastrukturprojekt. Undersöka och utveckla kopplingar till åtgärdsvalsstudier (ÅVS), samlade effektbedömningar
(SEB) och systematisk kravhantering.
Hållbarhetsbedömningsverktyget SUNRA har testats i
flera investeringsprojekt. Arbetet fortsätter med implementering och utveckling av arbetssätt.
Vägledning yt- och grundvattenskydd. Komplettering av Trafikverkets vägledning Yt- och
grundvattenskydd, publ 2013:135.
Komplettering av handboken har genomförts. Nästa steg
är beslut och implementering.