Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Möte mellan fordon på mortorväg.

Foto: Mostphotos.com

Remiss för anpassning av hastighetsgränserna på vägarna

Här finns remissmaterial för Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Det innehåller förslag till åtgärder och omfattar den nuvarande planperioden 2014-2025.

Effektiva resor och transporter bidrar till samhällets utveckling. Att bibehålla eller minska restiderna är därför naturligt att sträva efter. Men aldrig till bekostnad av säkerheten. Säkerhet, och ibland även miljöfaktorer, påverkar vilken hastighet som är möjlig att sätta.

Hastigheterna sätts efter vägens säkerhetsstandard

Mötesfria vägar med mitträcke kommer att höjas från 90 till 100. Fram till år 2025 kommer cirka 120 mil väg att få höjd hastighet eftersom vi bygger om och höjer säkerhetsstandarden.
Vägar utan mitträcke kommer att sänkas till 80, med undantag för vägar med lite trafik, under 2000 fordon per årsmedeldygn. Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg att skyltas om. Generellt gäller att vägen ska vara mötesfri för att Trafikverket ska tillåta högre hastigheter än 80.

Tidplan – remiss i två steg

Remissen av åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard har skett i två steg. I första steget har remissinstanserna lämnat synpunkter på inriktning och enskilda förslag. Remisstiden sträckte sig fram till den 1 juni 2016.

Det andra steget består av förslag till författningsändringar för omskyltning av enskilda vägsträckor. Vägsträckor som Trafikverket efter remissbehandlingen i första steget avsett att skylta om under hösten 2016 har skickats på remiss senast den 1 augusti 2016. Remissvaren var oss tillhanda den 15 september.

Remissmaterial

Remissmaterialet består av missivet, en nationell rapport och 21 länsrapporter.

Nationell rapport med en samlad beskrivning av de föreslagna åtgärderna och dess effekter på trafiksäkerheten, tillgängligheten och utsläppen av klimatgaser på nationell nivå.

Länsvisa rapporter som ingående beskriver förslag till anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard i varje län och förväntade effekter på trafiksäkerheten, tillgängligheten och utsläppen av klimatgaser av förslagen.

Allt remissmaterial finns längre ner på denna sida. Här finns också en sammanfattning av de synpunkter som kommit in i remissvaren.

Remissmottagare

Remissmottagare som uppmanats att svara på remissen: Länsplaneupprättare och Länsstyrelser

Remissmottagare som getts möjlighet att svara på remissen: alla kommuner, Polisen (nationellt och regionalt), NTF, Riksförbundet Enskilda Vägar, Sveriges Bussföretag, Sveriges Motorcyklister, Sveriges Åkeriföretag, Svensk Kollektivtrafik, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Taxiförbundet samt SKL.