Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Myller av fötter på tågstation.

Fungerande resor och transporter

Ett fungerande transportsystem skapar möjligheter – möjligheter till nya arbetsmarknader, möjligheter för människor att mötas och att välja utbildning och arbete på annan ort.

Antalet resor och transporter ökar år från år, i takt med att behoven ökar och transportsystemet utvecklas. När vi planerar transportsystemet tillsammans med regioner, kommuner och andra aktörer så gör vi det med ett helhetsperspektiv. I framtiden vill vi till exempel att det ska vara ännu lättare att kombinera olika färdsätt från dörr till dörr.

Växande städer behöver smidiga kommunikationer

I dag är Sveriges befolkning och industri till stor del koncentrerad till tre storstadsregioner och ett tiotal mellanstora tätortsregioner. När städer växer vill vi göra det lättare och smidigare för alla att förflytta sig i och till staden. Vi vill skapa ännu bättre förutsättningar för en bra kollektivtrafik och utveckla nya lösningar för snabb och användbar trafikinformation. Fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för regionförstoring och en hållbar utveckling av våra städer. En långsiktig inriktning är också att underlätta för människor att gå och cykla.

Men vi strävar också efter att hela Sverige ska ha tillgång till bra kommunikationer. Ett av våra uppdrag är att verka för en grundläggande tillgänglighet i kollektivtrafiken mellan regioner i hela landet. Varje år upphandlar vi avtalstrafik inom flera trafikslag - buss, tåg och flyg - för att garantera fungerande resor där det inte är ekonomiskt lönsamt för kommersiella företag att trafikera.

Fungerande godstransporter viktiga för näringslivet

För att samhället ska fungera måste också godstransporterna fungera. De är en förutsättning för näringslivets affärer, och kraven på tillförlitlighet, tillgänglighet, säkerhet och kvalitet är höga. Vi vill därför utveckla godstransporterna tillsammans med näringslivet för att hitta gemensamma lösningar.

Vi arbetar för att samordningen mellan trafikslagen ska bli bättre – alla trafikslag ska kunna kombineras för effektiva godstransporter. I kombinationer mellan järnväg, väg, luftfart och sjöfart kan vi hitta nya, effektiva och hållbara godstransportlösningar. Det är nyckeln till hur vi skickar gods på ett effektivt sätt, både nationellt och internationellt, samtidigt som vi tar hänsyn till miljöpåverkan.

Vi vill också skapa prioriterade vägar för godstrafik genom att peka ut ett nät för godstransporter som består av viktiga väg- och järnvägssträckor samt knutpunkter som kombiterminaler, hamnar och flygplatser.